Language: NOR | ENG
2020/2021

2MEN5101-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, læremidler, digitale læringsarenaer, kartleggingsverktøy og vurderingspraksis for engelskfaget
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling i engelsk, og om progresjon i engelskfaget
 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og film tilpasset elevgruppen 
 • har innsikt i meningsfull og språkstimulerende bruk av tekster, filmer og digitale ressurser tilpasset elevgruppen
 • har kunnskap om samfunnsliv og kulturuttrykk med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring
 • har kunnskap om tilpasset engelskopplæring for trinn 5-10
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 5-10

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke muntlig og skriftlig engelsk sikkert og selvstendig i ulike situasjoner og sjangere, med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring 

 • kan bruke vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen
 • kan velge ut og legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og film
 • kan planlegge, lede og vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene og interkulturell kompetanse
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan kritisk vurdere læremidler til bruk i opplæringen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i flerspråklighet og interkulturell læring i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling av interkulturell kompetanse
 • kan utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse med særlig vekt på kulturuttrykk tilpasset elever på trinn 5-10
 • kan formidle om kulturuttrykk og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 5-10

Innhold

 • Et utvalg tekster og andre kulturelle uttrykk egnet til å fremme studentenes kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, samt deres engelskspråklige og litteraturfaglige kompetanse
 • Et utvalg tekster med fokus på litteratur og andre kulturuttrykk egnet til å fremme språklig og interkulturell læring på 5.-10. trinn (begge disse trengs, fordi vi må lære dem om mye mer enn det de faktisk skal bruke i klasserommet)
 • Utvikling, tilpasning og vurdering av undervisning, inkludert utforming, vurdering og tilpasning av lærestoff og læremidler for 5.-10. trinn
 • Styrings- og veiledningsdokumenter
 • Vurdering i engelskfaget
 • Relevant forskning og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil 2 arbeidskrav, hvorav 1 muntlig
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil gå fram av undervisningsplanen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at en student skal få ståkarakter. 

Prestasjonen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 1, emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Engelsk 1 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen