Language: NOR | ENG
2020/2021

2MEN5101-3 Engelsk 2, emne 3: Literature, culture and teaching English 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet 

 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • har kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget
 • kjenner til et rikt utvalg litteratur, film og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen
 • har omfattende kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk
 • Har innsikt i hvordan ulike læringsstrategier bidrar til utvikling av selv-regulerte elever
 • Har kjennskap til et vidt spekter av læreverk og andre ressurser som kan brukes i opplæringen
 • Har kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring  i engelsk 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring 

 • kan bruke vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen 

 • kan muntlig og skriftlig diskutere et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur
 • kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk og eventuelt andre språk
 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
 • kan kritisk vurdere egnede lærebøker og andre læremidler

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og videreutvikling av ferdigheter i engelsk
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre med engelskfaglige problemstillinger
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse med særlig fokus på flerspråklighet som ressurs i klasserommet og engelsk som verdensspråk
 • kan formidle kunnskaper om litteratur og film og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan reflektere kritisk over egen læring og praksis med henblikk på flerspråklighet som ressurs i klasserommet i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst 


Innhold

 • Engelsk som verdensspråk og flerspråklighet
 • Andre- og fremmedspråktilegnelse, og læringsstrategier
 • Språkopplæring i et historisk perspektiv
 • Sentrale dokumenter, læreverk og ressurser for engelskfaget
 • Et bredt utvalg av engelskspråklige litterære tekster, filmer og andre kulturuttrykk
 • Læreplanarbeid, vurdering og differensiering i engelsk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil 2 arbeidskrav
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil gå fram av semesterplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Nærmere spesifikasjon kommer i undervisningsplanen. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 2, emne 3 teller 50% av endelig karakter i faget Engelsk 2 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle