Language: NOR | ENG
2020/2021

2MEN5101-4 Engelsk 2, emne 4: Working with oral and written texts

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om tilegnelse av ordtilfang og om strukturer i engelsk fra lyd-til tekstnivå
 • har kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
 • har kunnskap om hvordan muntlige og skriftlige språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
 • har kunnskap om noen sentrale teorier om fremmedspråkopplæring
 • har kunnskap om ulike typer tekst samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst på hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk
 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i forskjellige sjangre, og være en god språkmodell for elevene
 • kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og unge samt anvende at presist og tilpasset begrepsapparat i arbeid med tekst
 • kan tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
 • kan velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
 • kan bruke digitale læringsverktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og pedagogisk arbeid med elever
 • kan bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingen
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle temaer til bruk i undervisning, blant annet i tverrfaglige prosjekt
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling i engelskfaget med særlig fokus på lesing og skriving som prosesser
 • Kan bidra til faglig utvikling og nytenkning gjennom å utføre et mindre forskningsprosjekt

Innhold

 • utvikling av elevers og egen tekstproduksjon, muntlig og skriftlig, inkludert digitale tekster
 • utvikling av elevers og egen lesekompetanse
 • utvikling av skolerelevante digitale ferdigheter
 • tekster, inkludert multimodal tekster egnet til å fremme språklig og interkulturell læring
 • vurdering av elevtekster

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre skriftlige og / eller muntlige underveisoppgaver
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell FoU-oppgave/ fordypningsoppgave på 5000-6000 ord forankret i en fagdidaktisk problemstilling.

I vurderingen legges det vekt på innhold og språkferdigheter i engelsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 2, emne 4 teller 50% av endelig karakter i faget Engelsk 2 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle