Language: NOR | ENG
2020/2021

2MEN5101-5 Engelsk: Cultural Expressions in English

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan man kan bruke kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden i skolen
 • har inngående kunnskap om forskjellige kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden
 • har inngående kunnskap om hvordan engelskopplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om opplæring i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet
 • har inngående kunnskap om progresjon i engelskundervisning og elevers læring
 • har inngående tekstanalytisk kompetanse og evne til å uttrykke seg faglig på engelsk muntlig og skriftlig
 • har inngående kunnskap om hvordan emnets kunnskaper og ferdigheter kan brukes i arbeid med å fremme interkulturell forståelse og kompetanse

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning om kulturelle uttrykk og relevant didaktisk teori og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om engelskfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelskfaget som fremmer elevens evne til å tenke og reflektere over kulturelle uttrykk i den engelskspråklige verden
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert opplæring i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet som er forankret i avansert kunnskap
 • kan kritisk vurdere egnede lærebøker og andre ressurser, inkludert digitale uttrykk og bruke dem i engelskopplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til bruk av kulturelle uttrykk i engelskundervisningen på trinn 5-10
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg tilpasset elever på trinn 5-10 med kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden som grunnlag

Innhold

 • studie av en rekke kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden med fokus på didaktiske og teoretiske vinklinger
 • bevisstgjøring av mangfoldet av kulturelle uttrykk som vi møter gjennom media, digitale kanaler, litterære tekster, film, musikk, og andre estetiske former.
 • teorier som fremmer forståelse av kulturelle forskjeller og likheter
 • analyser av mekanismer som underbygger stereotypier og hvordan disse kan håndteres i klasserommet
 • opplæring i kritisk vurdering av egnethet av lærerbøker og andre lærematerialer for aldersbestemte grupper

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer og nettbasert arbeid, individuelt og i grupper. Aktiv deltakelse gjennom høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2 obligatoriske arbeider (muntlig og/eller skriftlig) levert i henhold til frister spesifisert i undervisningsplanen.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Nærmere spesifikasjon kommer i undervisningsplanen. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle