Language: NOR | ENG
2020/2021

2MUSTYR Styring og organisasjonsbygging

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om barnehagens og skolens overordnede mål og oppgave
 • har inngående kjennskap til barnehagens og skolens samfunnsmandat og skolens plass i et helhetlig utdanningssystem
 • har oversikt over og kunnskap om lovgrunnlaget for skoler og barnehager og spesialisert kunnskap om partenes juridiske rettigheter
 • har kunnskap om og forståelse for prinsipper for forvaltning og styring av offentlige virksomheter
 • har kunnskap om lederes styringsrett og handlingsrom i utdanningssektoren
 • har oversikt over tilsynsmyndigheters, skole-/barnehageeiers og skole-/barnehageleders roller i det norske kvalitetsstyringssystemet
 • har innsikt i kommunenes mandat og rolle i norsk barnehage, grunnskole og videregående opplæring
 • har kunnskap om barnehagers og skolers organisasjonslogikk
 • har kunnskap om organisatorisk læring og utvikling av barnehager og skoler som lærende organisasjoner
 • har avansert kunnskap om profesjonelle felleskap, teamdesign, teamprosesser og sosial kapital i skoler

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere relevante styringsdokument
 • kan bruke relevant verktøy for budsjettmål og ressursstyring
 • kan analysere barnehagers og skolers situasjon på bakgrunn av mål, faktiske skoleresultater, progresjonsmål og øvrige resultatindikatorer for grunnskole og videregående opplæring
 • kan saksbehandling og regelanvendelse på sentrale og viktige områder innen skole- og barnehagejuss
 • kan utvikle lærerteam og profesjonelle fellesskap gjennom strukturelle virkemidler, forventningsstyring og tilrettelegging av læringsbetingelser
 • kan gjennomføre kulturanalyse

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å kommunisere med foresatte og med barnehagens og skolens profesjonelle miljø om faglige og organisatoriske problemstillinger
 • kan gjennomføre strategiske analyser av barnehagens og skolens organisasjon og kommunisere disse overfor eier og profesjonsutøvere i barnehagen og skolen

Innhold

 • Skolens samfunnsoppdrag som institusjon i det norske samfunnet
 • Internasjonalt utviklingsperspektiv: Erfaringer fra systemiske reformer i andre utdanningssystemer
 • Det norske kvalitetsstyringssystemet
 • Skoleeiers og barnehageeiers roller i norsk utdanning
 • Organisasjonsteoretiske perspektiver: Struktur, kultur, prosesser og omgivelser
 • Særtrekk ved skolens og barnehagens organisasjon
 • Skoler og barnehager analysert og vurdert i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Hvordan gjennomføre endring og fornyelse?
 • Læreplanverket, rammeplanen og det norske kvalitetsstyringssystemet
 • Skole- og barnehagejuss

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuelt skriftlig arbeidskrav (ca. 1500 ord). Arbeidskravet består av en teoretisk/praktisk oppgave gitt innenfor ett eller flere av temaene. Formålet med arbeidskravet er at studenten skal trenes i formell akademisk skriving i organisasjonsfag på masternivå, samt drøfting av faglige problemstillinger i relasjon til eget praksisfelt. 

 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over åtte dager over gitt oppgave, med omfang på 3500 - 4000 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter.