Language: NOR | ENG
2020/2021

2MULED Ledelse for læring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om betingelser for hva som gir god læring for barn og unge i barnehager og skoler
 • har spesialisert kunnskap om og forståelse av barnehagen og skolen som kompetanseorganisasjon, og forståelse av å utvikle en virksomhet som søker forbedring og læring
 • har inngående kunnskap om endrings- og forbedringsprosesser i barnehagen og skolen
 • har avansert kunnskap om endringsledelse og implementeringsledelse
 • har bred kunnskap om prosjektarbeid som metode i forbedringsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede forbedringsprosjekter i barnehager og skoler
 • kan lede implementeringsprosesser i profesjonelle fellesskap
 • kan identifisere konflikter i grupper og anvende løsningsorienterte konfliktstrategier
 • kan vurdere organisasjonens utviklingsbehov og omsette behovene til konkrete forbedringsstrategier

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å påvirke barn og unge sin læring gjennom ledelse av de ansatte i barnehager og skoler
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for å utvikle og gjennomføre bærekraftig forbedringsarbeid i barnehager og skoler
 • behersker faglig rapportering, skriftlig utredning som profesjonsfaglig uttrykksform

Innhold

 • Sammenhengen mellom skolens ledelse og elevenes læring: Essensen i effektstudier på skolelederes påvirkning av elevenes læringsresultater
 • Evidensbasert kunnskap om hva som er god læring i barnehagen og på skolen
 • Grunnleggende prinsipper for ledelse av klasser og barnegrupper
 • Profesjonelle læringsfellesskap i skoler og barnehager
 • Ledelse av forbedrings- og utviklingsprosesser
 • Prosjektarbeid som metode i endrings- og utviklingsarbeid
 • Konfliktforståelse og konfliktstrategier i endrings- og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuelt skriftlig arbeidskrav (ca. 1500 ord). Arbeidskravet består av en teoretisk/praktisk oppgave gitt innenfor ett eller flere av temaene. Formålet med arbeidskravet er at studenten skal trenes i formell akademisk skriving i organisasjonsfag på masternivå, samt drøfting av faglige problemstillinger i relasjon til eget praksisfelt.
 • Individuelt skriftlig arbeidskrav (ca. 1500 ord). Arbeidskravet består i å utarbeide et design for en planlagt endringsprosess. Designet skal legge særskilt vekt på ledelsesutfordringer og hvordan disse er tenkt håndtert. 
 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over åtte dager over gitt oppgave, med omfang på 3500 - 4000 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter.