Language: NOR | ENG
2020/2021

2MULPROF Ledelse av profesjonsutvikling i barnehage og skole

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om betingelser for organisasjonsbasert og kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om ledelse og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • har inngående kunnskap om ledelse og utvikling av læringskultur og læringsklima i organisasjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre ledelse av organisasjonsbasert kompetanseutvikling i barnehage og skole
 • kan anvende kunnskap om ledelse og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • kan bruke kunnskap om ledelse av kapasitetsbygging i en teambasert organisasjon
 • kan bruke verktøy for ledelse og utvikling av læringskultur og læringsklima i organisasjoner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nyere forskning om sammenhenger mellom kunnskap om ledelse av profesjonsutvikling og barn og unge sin utvikling og læring
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunnskap om ledelse av profesjonsutvikling

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utvikling av læringskultur og læringsklima i organisasjoner
 • kan lede kapasitetsbygging i en teambasert organisasjon
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet «ledelse av profesjonsutvikling» med både fagfeltet og praksisfeltet
 • kan lede, analysere og evaluere profesjonsutvikling i barnehage og skole

Innhold

 • Ledelse av profesjonsutvikling i organisasjoner
 • Ledelse av organisasjonsbasert og kollektiv kompetanseutvikling i barnehagen og skole
 • Kunnskapsinformert ledelse av profesjonelle læringsfellesskap
 • Ledelse av kapasitetsbygging i en teambasert organisasjon
 • Ledelse og utvikling av læringskultur og læringsklima i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell skriftlig oppgave relatert til ledelse av profesjonsutvikling i egen praksis i lys av grunnleggende teoretiske tilnærminger.

 • Muntlig presentasjon av arbeid med profesjonsutvikling i egen organisasjon.
 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

6-timers individuell skriftlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.