Language: NOR | ENG
2020/2021

2MUFORSK Praksisnær utdanningsforskning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om praksisorientert pedagogisk forskning i barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om statistiske grunnbegreper og analyser av institusjonens kvalitative og kvantitative data
 • har spesialisert kunnskap om norske og internasjonale kvalitative og kvantitative studier som knytter sammen ledelse, profesjonsutvikling og læring hos barn og unge

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke statistiske grunnbegreper og gjennomføre analyser av institusjonenes data med bruk av statistiske programmer
 • kan analysere resultater i egen institusjon, relevante primærdata og samkjøre disse med relevante registerdata
 • kan designe og gjennomføre analyser i egen virksomhet
 • kan bruke relevante metoder for å analysere tidsserier av resultater i egen institusjon, samt anvende disse for å vurdere de ansattes praksis og barn og unges progresjon
 • kan selektere og presentere nøkkelinformasjon om institusjonens prestasjoner for barnehage- og skoleeier og profesjonskolleger
 • kan presentere nøkkeltall til et bredere publikum

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, lede og gjennomføre analyser av egne data
 • kan treffe forskningsinformerte beslutninger ut fra analyser av egen institusjon
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap og data i ledelse av egen institusjon

Innhold

 • Evidensbasert forskning knyttet til nasjonale og internasjonale effektstudier
 • Overføring av kvalitativ og kvantitativ forskningsbasert kunnskap til egen institusjon
 • Grunnleggende statistikk for bruk i egen institusjon
 • Analyse av data gjennom bruk av Excel og SPSS
 • Innhenting og analyse av kvalitative data gjennom observasjon
 • Veien fra data til ny pedagogisk praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe med statistisk analyse av data fra egen institusjon.

 • En skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe relatert til presentasjon av nøkkeltall for eget arbeidskollegium.
 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over åtte dager over gitt oppgave, med omfang på 2500 - 3000 ord. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.