Language: NOR | ENG
2020/2021

2MUTJU Utdanningsjuss

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forvaltningsrettslige prinsipper knyttet til lederrollene i skoler og barnehager
 • har inngående kunnskap om barn og foreldres rettigheter i barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om arbeidsrettslige prinsipper i offentlig sektor
 • har inngående kunnskap om rektors og barnehagestyrers styringsrett
 • har oversikt over prinsipper for delegasjon av budsjett- og økonomiansvar i kommunal sektor

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan håndtere partsrelasjoner i egen organisasjon i samsvar med arbeidsmiljøregler og hovedavtaleverk
 • kan håndtere rettslige problemstillinger knyttet til parter og enkeltvedtak
 • kan praktisere styringsretten i tråd med lov og avtaleverk
 • kan håndtere forvaltningsrettslige prinsipper i samarbeid med skoleeier eller barnehageeier
 • kan praktisere regler for partsoffentlighet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan håndtere forvaltningsrettslige regler i skole- og barnehagesektoren
 • kan håndtere arbeidsrettslige regler i tråd med lov- og avtaleverk og kommunens arbeidsgiverpolitikk

Innhold

 • Læreplanverk for skoleverket og rammeplan for barnehager
 • Forvaltningsrettslige prinsipper i praksis
 • Arbeidsrettslige prinsipper i personalledelse
 • Rektors og barnehagestyrers styringsrett
 • Partsrelasjoner og forhandlinger
 • Offentlighet og klageadgang

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe relatert til rektors og barnehagestyrers styringsrett.

 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over åtte dager over gitt oppgave.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.