Language: NOR | ENG
2020/2021

2MULFORB Ledelse av forbedringsarbeid i barnehage og skole

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om samfunnsmessige krav til forbedring i pedagogiske institusjoner
 • har avansert kunnskap om organisatorisk læring og innovasjon i skoler og barnehager
 • har avansert kunnskap om typer av forbedringsarbeid og forbedringsprosessers forløp
 • har spesialisert kunnskap om strategier for ledelse av forbedringsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nyere forskning om ledelse av forbedringsprosesser
 • kan bruke verktøy for beskrivelse, analyse, prioritering og valg av tiltak i forbedringsprosesser
 • kan gjennomføre ledelse av involvering og forankring i ulike systemnivåer
 • kan gjennomføre ledelse av forbedringsarbeid i barnehage og skole
 • kan bruke verktøy for håndtering av konflikter knyttet til forbedringsarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, lede og evaluere forbedringsarbeid i barnehage og skole
 • kan bidra til nytenking og utvikling av arbeidsformer i barnehage og skole som gir økt læringsutbytte
 • kan kommunisere med både spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til endring og forbedring

Innhold

 • Forbedringsarbeid og kollektiv utvikling i barnehager og skoler
 • Ledelse av forbedringsarbeid og prosjekter
 • Strategier for implementering av forbedringsarbeid
 • Motstand

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger

 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell skriftlig oppgave relatert til refleksjon over egen ledelse av forbedringsprosesser.
 • En oppgave individuelt eller i gruppe relatert til arbeid med konfliktstrategier.
 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.