Language: NOR | ENG
2020/2021

2MUOPP Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ledelse av barnehager og skoler
 • har inngående kunnskap om utdanningsledelse i tilknyttet aktuelle utfordringer i barnehager og skoler
 • har avansert kunnskap om kollektiv profesjonsutvikling av ansatte i barnehager og skoler

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan se og analysere mønstre og sammenhenger i barnehagers og skolers pedagogiske praksis og resultater tilknyttet barn og unge sin læring og utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til utdanningsledelse, samt formidle og diskutere innenfor fagområdet 
 • kan drøfte og argumentere for ulike valg og valgmuligheter tilknyttet utdanningsledelse

Innhold

Masteroppgaven med dens to deloppgaver skal samlet være et selvstendig vitenskapelig arbeid, der aktuelle problemstillinger innen utdanningsledelse belyses empirisk og teoretisk og i et praksisnært perspektiv. Det skal utarbeides en innledning i masteroppgaven som binder sammen de to deloppgavene.

Det skal utarbeides en prosjektbeskrivelse som leveres ved avslutningen av andre studieår. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder.

Første deloppgave skal skrives innenfor et valgt tema tilknyttet enten emnet "Praksisnær utdanningsforskning" eller emnet "Utdanningsjuss". Deloppgaven skal leveres ved avslutningen av tredje studieår. Innlevering av deloppgaven skal godkjennes av veileder, men vurderes ikke til Bestått/Ikke bestått eller med karakterer på dette tidspunktet.

Andre deloppgave skal skrives innenfor et valgt tema tilknyttet enten emnet "Forvaltningsøkonomi" eller emner "Ledelse av forbedringsarbeid i barnehage og skole". Innlevering av denne deloppgaven skal være godkjent av veileder innen 1. mai i fjerde studieår. Studenten skal deretter sette de to deloppgavene sammen, og skrive en innledning som utdyper sammenhengen mellom oppgavene. Innen 15. mai skal dette leveres til vurdering som en samlet masteroppgave.

Hensikten med denne todelingen av masteroppgaven er at studentene skal utvikle en avansert breddekompetanse i utdanningsledelse, som reflekterer flere av de utfordringene ledere i skoler og barnehager står overfor. Videre skal todelingen bidra til at studentene gjennomfører mastergraden på normert tid. 

Arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning. De samlede oppgavene skal dokumentere kandidatens evne til vitenskapelig arbeidsmåte, argumentasjon og presentasjon i en lengre sammenhengende tekst.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Kandidatene får oppnevnt veileder
 • Deltakelse i veiledningsseminarer
 • Individuelt skriftlig arbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Kort prosjektbeskrivelse av masteroppgaven må leveres og godkjennes av faglærere og veileder.
 • Kort beskrivelse av de to deloppgavene må leveres og godkjennes av faglærere og veileder før man kan gå i gang med materialinnsamling og –bearbeiding
 • Gjennomføring av avtalt veiledning

Eksamen

Individuell skriftlig masteroppgave med omfang på 60 - 80 sider.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.