Language: NOR | ENG
2020/2021

2MUFØ Forvaltningsøkonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om og forståelse for økonomisk styring i offentlige virksomheter, herunder de styrings - og analysemetoder  som er tilgjengelig som metoder for budsjettstyring, økonomisk planlegging, målstyring og samfunnsøkonomiske analyser som kostnadsanalyser og nytte/kostnadsanalyser
 • har kunnskap om virkemidler og sammenhenger i makroøkonomisk styring, hvordan markedsøkonomien fungerer og forholdet mellom offentlig virksomhet og markedsstyrt virksomhet
 • har kunnskap om New Public Mangement (NPM) som synsmåte og utfordring for offentlig sektor, spesielt med hensyn til effektivitet og utvikling

Ferdigheter
Studenten

 • kan forstå og delta i økonomiske styringsprosesser som budsjettering, økonomisk planlegging og målstyring i offentlige sektor
 • kan delta i og forstå økonomiske analyser av offentlige tiltak som kostnadsanalyser og nytte-/kostnadsanalyser
 • kan utarbeide opplegg for økonomiske styringsprosesser i offentlig virksomhet

Generell kompetanse
Studenten

 • kan delta i utredningsoppdrag knyttet til økonomisk virksomhet i offentlig sektor
 • kan delta i økonomisk planlegging, styring og ledelse i offentlig virksomhet
 • har innsikt i teori og teoretisk og analytisk begrepsapparat slik at hun eller han kan kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger så vel med eksperter som allmennheten

Innhold

 • Samfunnsøkonomiske problemstillinger og økonomisk styring
 • Sammenhengen mellom markedsøkonomien og den offentlige virksomheten
 • Fokus på de økonomiske sammenhengene, og forutsetninger for effektivitet og økonomisk styring i offentlig virksomhet
 • Sentrale ledelsesverktøy knyttet til økonomistyring og budsjetteori, samt balansert målstyring, vektlegges særlig
 • Problemstillinger knyttet til markedsorientering, effektivitet og konkurranseutsetting

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Deltakelse i og ledelse av seminarer
 • Oppgaver i grupper og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig innleveringsoppgave i grupper på inntil tre studenter.
 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over åtte dager over gitt oppgave, med omfang på 2500 - 3000 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.