Language: NOR | ENG
2020/2021

2MUVIT Vitenskapsteori og metodologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva vitenskap og kunnskap kan være
 • har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og sentrale begreper i disse
 • har inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger til det å gjøre forskning innen sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper for kvantitativ metode
 • har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger
 • kan analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske perspektiver og metodologi
 • kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapsteori og metodologi i publiserte forskningsarbeider, og anvende disse ferdighetene i strukturering og formulering av egne faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere om vitenskapsteoretiske perspektiver og om metodologiske spørsmål
 • kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold

 • Sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver for humaniora og samfunnsvitenskapene
 • Epistemologiske spørsmål vedrørende emner som kunnskap, sannhet og kausalitet
 • Vitenskapsteoretiske perspektivers ontologiske posisjonering
 • Kvalitative og kvantitative tilnærminger til produksjon av kunnskap
 • Forskningsetiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger på samlinger og på nettet
 • Litteraturstudier, individuelt og i gruppe
 • Nettbaserte studieformer som diskusjoner og seminar
 • Bruk av nettbasert læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og holde oversikt over eget fravær
 • Inntil to skriftlige individuelle oppgaver som dokumenterer utforskning av vitenskapsteoretiske perspektiver og/eller sentrale begreper i vitenskapsteoretisk sammenheng

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over åtte dager over gitt oppgave, med omfang på 2500-3000 ord.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.