Language: NOR | ENG
2020/2021

2NO35-1 Språk- og tekststrukturer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lyder og lydsystem (fonologi)
 • har kunnskap om ulike former for ordanalyser (morfologi)
 • kjenner til ulike former for setningsanalyser (syntaks/semantikk)
 • har kunnskap om tekst- og diskursanalyse (pragmatikk/tekstlingvistikk)
 • kjenner grammatiske fagbegreper

Ferdigheter

Studenten

 • har ferdigheter i transkribering av muntlig språk, ordanalyse, form- og funksjonsanalyse og tekst- og diskursanalyse.
 • har god uttrykksevne både muntlig og skriftlig på begge målformer
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

 • har et analytisk perspektiv på språk og tekster som kan brukes i videre studier og i arbeidslivet. 

Innhold

 • Lydlære (fonetikk/fonologi) omhandler lydsystemet i norsk.
 • Ordlære (morfologi) omhandler bl.a. ordklasser, bøyningsmønstre og ordanalyse.
 • Setningslære (syntaks) omhandler fraser, setningsledd og setningstyper og setningsanalyse med fokus på form og funksjon og betydning (semantikk).
 • Tekst- og diskursanalyse gir ei innføring i tekst- og kommunikasjonsteori med vekt på språklig samhandling og sosiale relasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplanen). Minst ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, henholdsvis nynorsk.

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen på bokmål.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F. der E er laveste ståkarakter.

Tilfredsstillende ferdigheter i rettskriving og faglig formuleringsevne er en del av vurderingsgrunnlaget i tillegg til det faglige innholdet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ordliste