Language: NOR | ENG
2020/2021

2MU6101-1 Profesjonsfag: Eleven, læreren, kulturen

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om elev- og lærerrollen
 • har kunnskap om sentrale didaktiske begreper og modeller
 • har kunnskap om læringssyn og læringsstrategier
 • har kunnskap om relevante planverk, lovverk og andre politiske dokumenter
 • har kjennskap til hvilke forpliktelser læreren har overfor skoleverkets lover og læreplaner
 • har kunnskap om barns musikalske utvikling samt menneskers sosiale, motoriske og kulturelle forutsetninger for musikkutøvelse og -bruk
 • har kunnskap om musikk i barne- og ungdomskulturene, flerkulturelle perspektiver og kjønnsperspektiver
 • har kunnskap om musikk som eget fag og musikk i et tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om musikksyn og syn på musikalitet og hvordan dette preger lærerprofesjonen
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan reflektere over og drøfte musikklærerens/-pedagogens rolle i ulike skoleslag, først og fremst grunnskolen
 • kan reflektere over og drøfte innhold i gjeldende planverk, lovverk og relevante politiske dokumenter
 • kan reflektere over og drøfte ulike syn på elevers musikalitet og musikkbruk, basert på kunnskap om musikalsk utvikling, læringssyn og sosiale og kulturelle forutsetninger, med spesiell vekt på barne- og ungdomskultur, flerkultur og kjønnsperspektiver
 • kan reflektere over og drøfte musikk som eget fag og musikken rolle i andre skolefag
 • kan reflektere over og drøfte planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i lys av planverk, lovverk, politiske dokumenter, elevers kognitive, motoriske, sosiale og kulturelle forutsetninger, musikkbruk i barne- og ungdomskulturene, flerkultur, kjønn, læringssyn, læringsstiler og læringsstrategier

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har innsikt i planverksmessige og politiske forutsetninger for musikk i ulike skoleslag så vel som innsikt i det teoretiske fundamentet for planlegging, gjennomføring og vurdering i og av musikkundervisning
 • har forskningsbasert innsikt i musikk i samfunnet, musikk som skolefag og musikk i barn og unges hverdagsliv, herunder elevenes musikalske utfoldelse i og utenfor skolen
 • har innsikt i elevenes læring og lærerens rolle, herunder individuelle, sosiokulturelle og psykologiske forutsetninger for musikalsk aktivitet og undervisning

Innhold

 • Pedagogisk teori med hovedvekt på elev- og lærerrollen, hva læring er og musikalsk utvikling 
 • Didaktisk teori med hovedvekt på forutsetninger for undervisning og læring, planlegging, gjennomføring og vurdering
 • Kulturteori med hovedvekt på barne- og ungdomskultur, flerkultur og kjønnsperspektiver samt musikk i hverdagsliv og i livsløpsperspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver
 • Bruk av Canvas

Praksis

Praksis går som en rød tråd gjennom faglærerutdanningen i musikk. Arbeidet med emnet og praksis knyttes sammen blant annet gjennom oppgaver som studentene skal forberede på høgskolen og gjennomføre i praksisperioden. Samtidig skal studentenes erfaringer fra praksis være gjenstand for etterarbeid og faglig refleksjon i emnet. Emnet har en rolle som teoretisk kunnskaps- og refleksjonsbakgrunn for oppgavene som gjennomføres i praksis. Emnebeskrivelsene for emnet og emnebeskrivelsene for praksis supplerer hverandre. Vi viser til gjeldende Plan for praksisopplæringen for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperioden. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til semesterplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.
 • 4 individuelle oppgaver som til sammen utgjør en mappe. Antall, omfang og frister for de respektive oppgavene fastsettes i semesterplanen.
 • Kortsvarstest

Eksamen

 • Individuell hjemmeeksamen over 4 dager over oppgitt problemstilling. Omfang 1500 ord.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.