Language: NOR | ENG
2020/2021

2MU6101-5 Grunnleggende musikkteori og hørelære

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om musikkteori, lytting, gehør og ulike former for musikkanalyse
 • har kunnskap om ulike læringsmetoder for utvikling av eget gehør

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke musikalsk gehør og auditiv forestillingsevne til å lese, analysere og skrive ned musikalske forløp av forskjellig rytmisk, melodisk og harmonisk kompleksitet
 • kan anvende relevant musikkfaglig begrepsapparat
 • kan uttrykke seg musikalsk, meningsfullt og variert gjennom sang og/eller instrumenter.
 • kan bruke analoge og digitale musikkinstrumenter og tekniske og elektroniske hjelpemidler i arbeid med musikkteori, lytting og gehør.

Generell kompetanse

Studenten

 • har forskningsbasert kunnskap og erfaring i musikkteori, lytting og gehør, som danner musikkfaglig grunnlag for å kunne initiere faglig samarbeid og til å kunne undervise i musikk både som eget fag og som støttefag i flerfaglige tema- og prosjektarbeid.
 • har musikkfaglig kunnskap og innsikt som danner grunnlag for å aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere gjennom musikk.

Innhold

 • Grunnleggende musikkteori og fagterminologi
 • Utvikling og bevisstgjøring av musikalsk gehør og auditiv forestillingsevne til å lese, analysere og skrive ned musikalske forløp av grunnleggende rytmisk, melodisk og harmonisk kompleksitet.
 • Lytting og gehørutvikling i pedagogisk arbeid med elever med ulike forutsetninger.
 • Bruk av relevant teknologisk utstyr og programvare.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk undervisning
 • Veiledning
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver
 • Aktiv bruk av Canvas

Praksis

Vi viser til gjeldende Plan for praksisopplæringen for detaljert informasjon om fokusområder og innhold i praksisperiodene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning
 • Oppgaver i henhold til semesterplanen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen. Varighet: 4 timer.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.