Language: NOR | ENG
2020/2021

2BAOPPGM Bacheloroppgave

Læringsutbytte

 Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger
 • har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av musikalsk/musikkpedagogisk virksomhet i og omkring skolen
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i musikkundervisning og relevant kunstnerisk utviklingsarbeid som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere relevant forskning knyttet til musikalsk/musikkpedagogisk virksomhet, og hvilken betydning forskning kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av selvvalgt problemstilling og egen bacheloroppgave
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, spesielt innenfor områdene musikk i skolen og musikkopplæring ved andre formelle og uformelle læringsarenaer, og på et forskningsmessig grunnlag analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger
 • kan vurdere den samfunnsmessige verdien av forsknings- og utviklingsarbeid med fagdidaktisk tilknytning

Innhold

 • Innføring i forskningsmetode (vitenskapsteori, etikk, kvalitative metoder, kvantitative metoder)
 • Litteraturstudier

Rammer for arbeidet og prosessen er nærmere beskrevet i Retningslinjer for bacheloroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Individuelt arbeid
 • Forelesninger
 • Oppgaveseminarer
 • Veiledning
 • Gruppearbeid
 • Bruk av læringsplattform (Canvas)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse ved all undervisning i emnet i henhold til semesterplanen. Inntil 20 % fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.
 • Skriftlig prosjektskisse
 • Prosjektpresentasjon
 • 1 veiledning med tildelt veileder

Eksamen

Individuell bacheloroppgave. Oppgaven leveres i to papireksemplarer og i egen eksamensmappe på Fronter.

 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.