Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1013 Sportsproduksjon 1 (Flerkamera regi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

 

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om motivasjonsfaktorer og valg for formateringen av forskjellige sportsproduksjoner for lagidrett, med tanke på dramaturgisk oppbygging av TV-produksjonen
 • Har kunnskap om teknisk bestykning av kamera og kameraplasseringer i formaterte sportsproduksjoner for lagidrett herunder hvilke typer objektiver som hører til de ulike posisjonene og hvilke bilder og situasjoner de ulike kameraene skal dekke
 • Har kunnskap om hensiktsmessige fortellertekniske virkemidler som underbygger en bevisst dramaturgisk fremstilling av formatterte sportsproduksjoner for lagidrett
 • Har kunnskap om planlegging for rigg av OB-buss spesifikt mot baneproduksjon på en ukablet eller prekablet stadion
 • Har kjennskap til plassering av grafiske elementer i en lagkamp og når disse benyttes, som laginformasjon, stillingssuper og klokke, magebelte og byttesuper
 • Har kjennskap til bruk av EVS (slow) i TV-produksjon. (Evt. annet video opptaks/avviklingssystem.
 • Har kunnskap om kjennetegn ved TV-produksjon av lagsport på bane
 • Har kunnskap om sentrale aktører/leverandører av tekniske tjenester/ produsenter og distributører innen TV-produksjon av lagsport på bane i Norge
 • Har kunnskap om spesifikk fagterminologi og kommandoer for bilderegi av formatterte sportsproduksjoner for lagidrett
 • Har kjennskap til redaksjonelt arbeid, kommunikasjonslinjer og samarbeid mellom arena, redaksjon/kanal/kringkaster og distribusjonssentral

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan bilderegissere en lagkamp på en hensiktsmessig måte, inkludert «buildup», pause og postmatch
 • Kan plassere kamera på en hensiktsmessig måte, og kan gjøre vurderinger av hvilket antall og hvilke typer kamera/objektiv som best egner seg for aktuelle produksjoner og idretter
 • Kan bestille og diskutere teknisk bestykning og teknisk planlegging for sportsproduksjon på bane
 • Kan sette seg inn i formatterte produksjonsmaler, og rigge og gjennomføre sportsproduksjoner på bane i henhold til disse og øvrig planverk
 • Kan lage kjøreplan og dagsplan for en fotballkamp
 • Kan bruke fagterminologi til å kommunisere presist og tydelig mot teknisk- og produksjonsteam.
 • Kan kommunisere og samarbeide effektivt og hensiktsmessig med redaksjon/kanal/distributør i planarbeid og under produksjon.

  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan justere eget arbeid under veiledning

Kan gi faglig begrunnede vurderinger av eget og andres arbeid i forbindelse med produksjonene

 

Innhold

I dette emnet tar studentene med seg sine kunnskaper fra emnet «Innføring i OB-produksjon», og skal nå lære å produsere lagsport på bane i henhold til TV2-sportens produksjonsmaler. Studentene lærer om programmessige og produksjonstekniske kjennetegn ved relevante lagidretter, får innføring i EVS (slow), arbeider videre med grafikk og øves i formatspesifikke riggeøvelser og kameraplasseringer. Hoveddelen av emnet brukes til praktiske produksjoner, hvor studentene utfører planarbeid og produksjon innen bilderegi og gjennom repetisjon øver seg på praktisk produksjon. Hovedvekt ligger på fotballproduksjon.

Studentene må påregne en del undervisning og produksjon på kveldstid og helg i dette emnet. Aktuelle datoer oppgis ved emnestart.

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • teknisk forarbeid, individuelt og i gruppe  
 • workshops 
 • TV-produksjon 
 • oppgaveskriving 
 • veiledning

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan), samt skriftlige innleveringer. 

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått