Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1011 Innføring i OB-produksjon (Flerkamera regi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

 

Kunnskap 

Studenten

 • Har kunnskap om sentrale kjennetegn ved OB-produksjon, inkludert HMS-perspektiver
 • Har kjennskap til de viktigste tekniske funksjoner i en OB-buss
 • Har kjennskap til de produksjonsmessige forutsetninger og særskilte planlegningsbehovene som en OB-produksjon har med henblikk på hensiktsmessig bilderegi

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan vurdere og forutse produksjonsmessige muligheter og begrensninger på et gitt opptakssted
 • Kan vurdere opptakssted ut fra et HMS-perspektiv
 • Kan lage enkle planverk for OB-produksjon, inkludert dagsplan og kameraplan
 • Kan ha dialog med eksterne samarbeidspartnere og premissgivere for en OB-produksjon på location/venue

 

Innhold

I dette emnet blir studentene kjent med OB-produksjon (outside broadcasting) og OB-buss.

Studentene lærer om rutiner og utfordringer når man flytter flerkameraproduksjoner fra studio og ut på locations som gjerne ikke er skreddersydd for TV-produksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • teknisk innføring i OB-buss  
 • gruppearbeid
 • veiledning 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

 • Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle