Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1010 Nyheter og magasin (Flerkamera regi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om dramaturgisk oppbygging av nyhets- og magasinproduksjon for TV
 • Har kjennskap til redaksjonelle og studiotekniske arbeidsformer i avvikling av nyhets- og magasinproduksjon for TV
 • Kjenner til sentrale nyhetskriterier og presseetiske problemstillinger i omgang med programinnhold og kilder
 • Har kunnskap om forarbeid og avvikling av nyhets- og magasinproduksjon
 • Ha kunnskap om nyheters rolle i et demokrati

 

Ferdigheter

Studenten

 • Kan utarbeide relevant planverk for sitt fagområdes oppgaver i nyhets- og magasinproduksjon for TV
 • Kan gjennomføre relevante ansvarsoppgaver innenfor sitt område for å forberede og avvikle nyhets og aktualitetsproduksjon i TV-studio
 • Kan beskrive strukturelle og stilistiske kjennetegn ved ulike nyhets- og magasinprogrammer
 • Kan reflektere over prosess og produkt i arbeidet med nyhets- og magasinproduksjon
 • Kan reflektere over nyhetsformidlingens rolle for meningsdanning og demokrati

 

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i et studiobasert produksjonsteam
 • Kan korrigere eget arbeid etter tilbakemeldinger gitt gjennom veiledning og evalueringer i plenum

 

Innhold

Emnet er felles for studenter i Flerkamera regi, flerkamera TV-produksjon og TV-ledelse. Emnet gir en praktisk innføring i studiobasert nyhets- og magasinproduksjon for TV. Det gis innføring i sjangerne, inkludert undervisning om nyhetskriterier, produksjon og presseetikk og nyhetsformidlingens rolle i demokratiet.

Studentene skal produsere flere sendinger både innen magasin og nyheter, der fokus ligger på å utvikle produksjonsforståelse og å gi studentene mengdetrening for ferdighetsutvikling. Studentene skal på ekskursjon og få et relevant innblikk i moderne produksjon av TV-nyheter. Studentene skal gjøre seg kjent med planverktøy, arbeidsflyt, funksjonsspesifikke oppgaver og kommunikasjonsform i studioproduksjon. Studentene rullerer mellom å jobbe hovedsakelig med regi og scriptfunksjonen, men bidrar i alle roller hvor det er relevant og behov for bistand for å gjennomføre en praktisk produksjon.

Krav til innhold i sendingene oppgis ved oppstart av emnet.

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning
 • programproduksjon, inkludert prøver
 • redaksjonelt utviklingsarbeid
 • veiledning i studiosituasjon
 • felles evalueringer
 • ekskursjon

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen (inkludert planverk og refleksjon)
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle