Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1009 Praktisk innføring i flerkameraproduksjon (flerkamera regi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • Har kunnskap om teknisk rigg for TV-produksjon i studio
 • Har kjennskap til tekniske fagfunksjoner i et TV-studio og hvilke ansvarsområder de ulike funksjonene har
 • Har kjennskap til teknisk utstyr til bruk i flerkameraproduksjon
 • Kjenner til vanlige tekniske kommandoer og begreper for regissører i flerkameraproduksjon

Ferdigheter  

Studenten

 • Kan lede enkle flerkamera produksjonsprosesser
 • Kan bestille egnet teknisk utstyr ut fra produksjonens tekniske og innholdsmessige egenart
 • Kan planlegge og produsere kameragang basert på skuddnummer og kamerakort
 • Kan gjennomføre kommandoføring i studiobasert TV-produksjon basert på teknisk terminologi

Generell kompetanse  

Studenten

 • Kan samarbeide med andre om å løse regifaglige problemstillinger

Innhold

 • Innføring i tekniske fagfunksjoner i et TV-studio
 • Teknisk og teoretisk innføring i flerkameraregissørens arbeidsmetode og arbeidsverktøy
 • Gjennomføring av HMS-kurs
 • Øvelsesproduksjoner (sirkeltrening), med særlig fokus på regirollen

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Undervisning i studio
 • Produksjonsøvelser
 • Gruppearbeid 
 • Veiledning i produksjonskontekst  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i undervisning, inkludert øvelsesproduksjon og tester

Eksamen

 • Eksamensform: Individuell, praktisk prøve av studentens ferdigheter i regikontrollen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått