Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1008 Innføring i flerkamera TV-regi

Læringsutbytte

Ved bestått emnet har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

  • Har kunnskap og begreper om sentrale metoder og arbeidsfelt innen flerkameraregi for TV
  • Har kunnskap om ulike regiroller og regifaglige praksis i flerkameraregi og flerkameraproduksjon for TV 

Ferdigheter  

Studenten 

  • Kan benytte regifaglig terminologi til å påvise variasjoner i regifaglig tilnærming, og til å drøfte årsaker til dette
  • Kan gjennomføre planarbeid og utvise ledelsesferdigheter knyttet til planlegging og produksjon av en flerkameraproduksjon

 

Innhold

Emnet gir en innføring i regifaglige oppgaver og arbeidsmetoder i flerkameraproduksjon, og gir informasjon om ulike måter å tilnærme seg regi- og scriptfunksjonen på tvers av sjangre.

Gjennom case studies og forelesninger vil studentene bli kjent med sentrale begreper og metoder i flerkameraregissørers arbeid. 

Arbeids- og undervisningsformer

  • forelesninger  
  • gruppearbeid/case studies  
  • selvstudium 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatorisk deltakelse i undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

  • Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen
  • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser