Language: NOR | ENG
2020/2021

REG 15 Bachelorproduksjon (TV- og dokumentarregi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har oppdatert kunnskap om regifaglige arbeidsmetoder og problemstillinger innenfor dokumentarfilmproduksjon og enkamera TV-produksjon
 • Har gode kunnskaper om oppgaver og arbeidsflyt i produksjon av program eller dokumentarfilm av inntil 28 minutters varighet  

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre utøvende arbeid som regissør, på en slik måte at arbeidet tjener en planlagt visjon
 • Kan anvende sine kunnskaper til å utvikle, planlegge og realisere en dokumentarfilm eller faktabasert programproduksjon av inntil 28 minutters varighet.
 • Kan lede et kreativt team gjennom ulike prosjektfaser
 • Kan reflektere over arbeidsprosess, faglige utfordringer og ferdig produkt
 • Kan plassere eget arbeid inn i en faglig tradisjon og sammenheng

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan dele synspunkt omkring regifaget og film- og programproduksjon med profesjonelle bransjeaktører
 • Kan forholde seg kritisk reflekterende til relevante problemstillinger og utviklingstendenser i eget fagområde 

Innhold

Bachelorprosjektet er studieprogrammets avsluttende emne, og inneholder to hovedkomponenter:

 • En bachelorproduksjon. Produksjonens format, innhold og form (inkludert varighet) utvikles i samråd med veileder. TV-skolen foretar endelig produksjonsbeslutning
 • En skriftlig avsluttende  oppgave som inneholder produksjonsrapport, dokumentasjon på eget arbeid samt en regifaglig drøftelse med utgangspunkt i egen produksjon

Studenten skal nå ha det kreative ansvaret for å realisere en produksjon av inntil 28 minutters varighet.  Emnet bygger videre på prosjektbeskrivelse og forarbeid gjennomført i femte semester (Preproduksjon for bachelor-produksjon), og regissøren skal nå ferdigstille forarbeidet, utvikle nødvendig planverk, samt koordinere og lede et kreativt team i gjennomføring av produksjonen.

Bachelorprosjektet åpner opp for større valgfrihet og selvstendighet med hensyn til format eller programtype, fortellerteknikk og stilgrep, valg av distribusjonsplattform m.m. Bachelorproduksjonens format kan være en dokumentarfilm, en pilot til en dokumentarserie eller format, eller annet originalt innhold for enkamera programproduksjon. Maksimal lengde på produksjonen er 28 minutter.

Samtidig stilles det krav til at prosjektet har et helhetlig konsept, en artikulert visjon basert på regifaglige betraktninger og at planen for gjennomføring er realistisk innenfor de rammebetingelser som TV-skolen angir. Studenten leverer tidlig i semesteret en «greenlightmappe» som utarbeides sammen med regissørens kreative team. TV-skolen gir veiledning i valg av prosjektets format, innhold og form. TV-skolen gir produksjonstilskudd, er produksjonens ansvarlige produsent og foretar endelig produksjonsbeslutning.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • prosjektarbeid
 • filmproduksjon  
 • veiledning 
 • selvstudium 
 • oppgaveskriving 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av Greenlightmappe, inkludert prosjektbeskrivelse, reginotat, beskrivelse av visuelt og auditivt konsept, bestykningsliste, HMS-plan samt risikoanalyse ved behov. Andre spesifikasjoner kan tilkomme, og opplyses ved emnestart
 • Deltakelse i veiledning
 • Deltakelse i felles screeninger

Eksamen

(a)     Innlevering av ferdig produksjon (teller 60%)

(b)    Skriftlig innlevering bestående av produksjonsrapport, dokumentasjon på regissørens arbeid i forbindelse med produksjonen og en skriftlig tekst som drøfter regifaglige utfordringer og setter bachelorproduksjonen inn i en større faglig kontekst (teller 40%)

(c)     Muntlig eksamen (justerende)

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Oppgis på eksamensoppgaven