Language: NOR | ENG
2020/2021

REG 14 Preproduksjon for bachelorprosjekt (TV- og dokumentarregi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om praktiske problemstillinger i regifaget

 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan anvende sine regifaglige kunnskaper til idéutvikling og forarbeid for et større prosjekt
 • Kan utforme en prosjektbeskrivelse og formulere prosjektets visjon, tema og planlagte formuttrykk
 • Kan identifisere etiske og produksjonstekniske utfordringer ved prosjektideer

 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan delta i faglige diskusjoner omkring eget og andres arbeid
 • Kan i eget arbeid forholde seg til ytre rammebetingelser som for eksempel  økonomi, tilgjengelighet på utstyr med mer

Innhold

Studentene skal i dette emnet gjøre regifaglig forarbeid til sitt bachelorprosjekt, det vil si utvikling av prosjektideer, research og annen planlegging. Arbeidet er selvstendig, men må koordineres med øvrig kreativt team og/eller redaksjon. Studenten skal i løpet av emnet produsere en skriftlig prosjektbeskrivelse.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Selvstudium
 • prosjektarbeid  
 • veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse i obligatorisk veiledning

Eksamen

 • Eksamensform: Innlevering av prosjektbeskrivelse
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.