Language: NOR | ENG
2020/2021

REG 13 Seriedramaturgi og konseptregi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til arbeidsmetodikk og workflow i dokumentarisk serieproduksjon for TV
 • Har god kunnskap om dramaturgiske særtrekk ved dokumentarserier
 • Har kunnskap om regissørens rolle i arbeid med redaksjonelt utviklede konsepter for TV eller andre publiseringsplattformer 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan gjennomføre regioppgaver i tråd med et overordnet, redaksjonelt bestemt programkonsept med tilhørende målgruppe
 • Kan gi regifaglige bidrag og råd i forbindelse med redaksjonelt arbeid
 • Kan identifisere interessante situasjoner, karakterer og historielinjer i forarbeid og i løpet av opptaksperioden, og kan gi en faglig begrunnet vurdering av hvorvidt disse skal forfølges videre i produksjonen

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglig begrunnede vurderinger av faktabasert programproduksjon for TV, og kan plassere egne produksjoner i lys av disse vurderingene 

Innhold

Studentene skal i dette emnet ha regioppgaver på et redaksjonelt utviklet programkonsept. Dette kan for eksempel være episoderegi for en dokumentarserie eller et annet faktaformat, innslagsregi til debattproduksjon eller regi for programkonsepter for sosiale medier. Sentralt i emnet står den regifaglige utfordringen med å skulle realisere og sette preg på produksjoner som man ikke selv har utviklet, og det å skulle forholde seg til overordnet konsept. Studentene lærer om serieformatets særegne arbeidsmetodikk, og får praktisk øving i finne motorer i fortellingen og i å forfølge ulike historielinjer under opptak.

Studentene tildeles produksjon i forbindelse med semesterstart i femte semester. Lengden på produksjonene vil variere, og besluttes av TV-skolen i forbindelse med greenlight av det enkelte prosjektet.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • redaksjonelt arbeid  
 • planlegging i team 
 • veiledning
 • programproduksjon 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i undervisning
 • Innlevering av hensiktserklæring

Eksamen

 • Innlevering av sendeklar produksjon, etter nærmere angitt spesifikasjon. Teller 70% av karakteren
 • Innlevering av skriftlig tekst som omfatter (a) refleksjonstekst om regifaglige utfordringer knyttet til produksjonen (4-5 sider), og (b) produksjonsrapport inkludert dokumentasjon på eget arbeid. Teller 30% av karakteren

 Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.  

 

Karaktersystem:

Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.