Language: NOR | ENG
2020/2021

REG 12 Kreativ styrketrening

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kjennskap til ulike måter å tilnærme seg regissørens kreative lederrolle
 • Har kjennskap til nye eller eksperimenterende fortellerformer innenfor enkamera programproduksjon og dokumentarfilm

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan identifisere regifaglige styrker og svakheter ved eget virke, og gjennomføre øvelser for å styrke sin faglige utvikling
 • Kan kombinere kjennskap til inspirasjonskilder, faglig teori, metode og praksis med personlige erfaringer og visjoner for å utforske dramaturgiske og/eller stilistiske formgrep
 • Kan reflektere over forholdet mellom hensikt og resultat i egne øvelser

  

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglig begrunnede refleksjoner omkring eget og medstudenters virke som regissør
 • Kan gi faglig funderte vurderinger av dokumentarfilmer og enkamera-programproduksjon ut fra ulike kvalitetskriterier

Innhold

I dette emnet skal studentene videreutvikle sin regifaglige kompetanse gjennom ulike øvelser. Studentene identifiserer faglige styrker, svakheter, ønsker og behov sammen med medstudenter og veileder. Med dette som utgangspunkt organiserer og gjennomfører studentene mindre øvelser for å eksperimentere og trene på formgrep, dramaturgi eller arbeidsmetodikk.

Gjennom seminarer, case studies og felles visninger skal studenten også øves i anlegge et analytisk blikk på egne og andres produksjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

 • egenøving  
 • seminarer  
 • visning av film og programmer 
 • veiledninger 

Eksamen

 • Eksamensform: Muntlig presentasjon av egne øvelser
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Oppgis på eksamensoppgaven.