Language: NOR | ENG
2020/2021

REG 11 Praksis (TV- og dokumentarregi)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

  • Kjenner til relevante aktører i norsk TV-bransje
  • Har oppdatert kunnskap om arbeidsrutiner og organisering hos relevante bransjeaktører 

 

Ferdigheter  

Studenten 

  • Kan utnytte sine kunnskaper til å holde seg oppdatert omkring regifaglige arbeidsmetoder og problemstillinger
  • Kan gjennomføre arbeidsoppgaver og bidra aktivt i prosjekter, prosesser eller produksjoner i en profesjonell kontekst  

 

Generell kompetanse  

Studenten 

  • Kan dele faglig funderte synspunkt med profesjonelle bransjeaktører

Innhold

Studentene er i dette emnet i praksis hos en bransjeaktør (for eksempel et produksjonsselskap, kringkaster eller teknologibedrift). Praksis er av 6-8 ukers varighet, og foregår normalt i perioden mai-juni. Studenten har selv ansvar for å skaffe praksisplass, men TV-skolen legger til rette for prosessen gjennom besøk og presentasjon av potensielle praksissteder. Praksisplass skal godkjennes av ansvarlig emneleder.

Studenten og praksisstedet skal i samarbeid utvikle en plan for hvilke arbeidsoppgaver studenten skal gjennomføre i perioden. TV-skolen følger opp studenten i praksisperioden.

Etter endt praksis skal studenten levere en skriftlig rapport over produksjonen. Denne danner grunnlag for veiledningssamtale i femte semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksis hos relevant bransjeaktør, av 6-8 ukers varighet. Arbeidstiden berammes til 37,5 time per uke.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Godkjenning av praksisplass

Eksamen

  • Eksamensform. Skriftlig praksisrapport, etter nærmere angitt spesifikasjon  
  • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått.