Language: NOR | ENG
2020/2021

REG 10 Den kritiske og undersøkende dokumentaren

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har innsikt i journalistiske metoder til bruk i arbeid for å avdekke underrapporterte eller kritikkverdige forhold i samfunnet
 • Har kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til gravejournalistikk og samfunnskritisk dokumentar
 • Har kunnskap om relevante filmer og programmer i den samfunnskritiske dokumentartradisjonen, og om variasjoner i formgrep og billedspråk i disse 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan skildre konflikter av sosiale forhold eller av samfunnsmessig betydning
 • Kan gjøre research etter journalistiske prinsipper, og bruke research til å planlegge for og skrive opptaksmanus til produksjonen
 • Kan identifisere etiske problemstillinger knyttet til produksjonen, og i den   sammenheng treffe faglig begrunnede valg i omgang med og fremstilling av tema, intervjuobjekter og kilder
 • Kan bidra til og forholde seg til redaksjonelle beslutninger
 • Har et reflektert forhold til sammenhengen mellom tematikk og formgrep i sin film 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan skape film eller program som tar mål av seg om å skape debatt
 • Har et bevisst forhold til regissørens rolle i møte med kilder, intervjuobjekter og autoritetspersoner

Innhold

Studentene skal i dette emnet produsere en samfunnskritisk dokumentar av inntil 20 minutters varighet sammen med sitt kreative team. Filmen skal avdekke underrapportert virkelighet og forhold som de ansvarlige gjerne ikke ønsker skal bli gjenstand for innsyn, debatt eller forandring. Til grunn for filmene ligger grundig journalistisk research, og gjennom emnet får studentene praktisk trening i å forholde seg til etiske problemstillinger i regigjerningen, og til journalistiske metoder som for eksempel vurdering av sakens vesentlighet, redaksjonell styring, offentlig innsyn, bruk av kilder samt tilsvarsrett.

Studentenes produksjoner vil «pakkes» av en redaksjon ledet av studenter fra studieprogrammet i TV-ledelse.

Før produksjonen starter, vil det bli holdt et eget innføringskurs med blant annet følgende temaer: Hva er en samfunnskritisk dokumentar? Praktisk innføring i research-teknikker, etikk, intervjuteknikk og bruk av kilder. Relevante produksjoner vil bli gjennomgått og diskutert for å vise ulike formgrep og billedspråk slike dokumentarer kan benytte seg av.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Research  
 • Gruppearbeid i kreative team  
 • Redaksjonsmøter 
 • pitch av prosjekter
 • Program-/filmproduksjon 
 • veiledning
 • Screening i plenum

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av researchnotater
 • Deltakelse i felles screeninger. Innlevering av filmmateriale til fastsatte frister i forkant av screeningene

Eksamen

Innlevering av følgende materiale:

 • Produksjon av dokumentarfilm etter nærmere angitt spesifikasjon (teller 60%)
 • Hjemmeeksamen (teller 40%)

 

Karaktersystem

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter