Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1007 Miljøportrettering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til ulike arbeidsmetoder for dokumentariske miljøskildringer, spesielt med tanke på å etablere kontakt med og oppnå tillit i ulike miljøer
 • Har kunnskap om å skildre relasjoner mellom mennesker
 • Forstår ulike karakterers dramaturgiske betydning og gestaltning, i egen produksjon og i andres verker
 • Har kunnskap om hvilken betydning ’etableringer’ har for dramaturgien og seeravtalen
 • Har kjennskap til ulike måter å bruke voice (stemme) på i filmproduksjon
 • Har kunnskap om opptaks- og loggerutiner for regissører

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan lede et kreativt team gjennom forarbeid, opptak og etterarbeid og fremstille en dokumentarproduksjon av inntil 15 minutters lengde
 • Kan jobbe redaksjonelt ut fra en overordnet tematikk
 • Har et bevisst forhold til bruk av voice i egen produksjon
 • Kan bruke kamera i research-sammenheng, og jobbe med moodboard, stills og referanser i utvikling av eget materiale
 • Kan logge eget opptaksmateriale
 • Kan benytte seg av filmatiske referanser i eget arbeid, og kan plassere egen produksjon inn en faglig tradisjon

 

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan foreta beslutninger undervegs i en filmproduksjon basert på kunstneriske og/eller praktiske hensyn
 • Kan reflektere over etiske utfordringer knyttet til dokumentariske fremstillinger av mennesker og miljøer
 • Kan kommunisere faglige visjoner og regikonsepter til produksjonsstab og  andre interessenter 

Innhold

I dette emnet skal registudenten gjennomføre forarbeid, opptak og etterarbeid av en 12-15 minutters film som skildrer et miljø. Definisjonen av et miljø er «en gruppe mennesker med felles interesser, behov eller virke som møtes regelmessig over tid, og der enkeltpersoner kan skiftes ut mens "miljøet” består». Produksjonen skal ha en tre-akt struktur med minst tre sentrale karakterer.

I tillegg skal studenten levere et refleksjonsnotat bestående av en produksjonsrapport og en refleksjonsdel hvor studenten med utgangspunkt i pensum skal drøfte en faglig problemstilling.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Opptak og etterarbeid i samarbeid med kreativt team
 • Prosjektarbeid i team  
 • Veiledning, individuelt og i gruppe
 • Screening i plenum  
 • Forelesninger
 • Visninger 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i fellesundervisning (angitt i undervisningsplan)
 • Innlevering av redigerte versjoner av produksjonen i forkant av felles screeninger, etter nærmere spesifikasjoner
 • Obligatorisk deltakelse i felles screeninger

Eksamen

(1)     Ferdigstilt produksjon, etter nærmere angitt format, samt deltakelse i sluttevaluering (vektes 60%).

(2)     Individuell skriftlig hjemmeeksamen, bestående av produksjonsrapport etter nærmere angitt format, samt refleksjonsdel på cirka 8 sider (vektes 40%)

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.  

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser