Language: NOR | ENG
2020/2021

TVLED1008 Kreativ metode og idéutvikling (Fellesemne)

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om ulike målgrupper for audiovisuelle produksjoner, og kjenner til ulike metoder for innsikt omkring disse
 • Har god kunnskap om kreative prosesser og kjenner til ulike metoder for utvikling

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan vurdere og evaluere audiovisuelle historier ut fra ulike kvalitetskriterier
 • Kan holde seg oppdatert omkring utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal TV, og anvende dette i eget arbeid
 • Kan kartlegge målgrupper og brukerbehov for audiovisuelle produksjoner, og kan benytte seg av dette til å utvikle, pitche og distribuere egne prosjekter

Innhold

Gjennom kurset skal studentene få innblikk i hvordan man arbeider med målgruppefokus og utvikling av innhold for ulike grupper ut i fra disse målgruppenes behov.  De skal utvikle idéer for ulike plattformer, bl.a. med utgangspunkt i NABC-metodikken.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger  
 • gruppearbeid  
 • seminarer 
 • studentpresentasjoner 
 • selvstudium 
 • oppgaveskriving 
 • veiledning – individuelt og i gruppe
 • bruk av læringsplattform Canvas: Studiet benytter en stor grad av «blended learning», gjennom at faglærere på forhånd har lagt ut viktige oppgaver som studenten kan arbeide med på forhånd – og i etterkant av undervisning – der det forsterker læringen.  
 • bruk av andre digitale verktøy i undervisningen og i studentens læringsarbeid, for eksempel Lynda.com

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse i fellesundervisning (angitt i undervisningsplan)
 • Deltakelse i utarbeidelse av idéene

Eksamen

Gruppeeksamen med presentasjon av idé i form av muntlig pitch samt skriftlig dokumentasjon i henhold til spesifikasjon.

Vurderes som bestått/ikke bestått 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Alle trykte og skrevne ressurser 
 • Ordbok