Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1005/1 Å fortelle uten ord

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • Har god kjennskap til opptaksteknikk for lyd og bilde
 • Har grunnleggende kunnskap om lydredigering
 • Har grunnleggende kunnskap om filmredigering

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan lage en enkel lydfortelling uten bruk av tale/dialog
 • Kan lage en enkel filmfortelling uten bruk av tale/dialog

Innhold

I dette emnet skal studentene gjennom praktiske øvelser trenes i å utnytte bilde og lyd som fortellende elementer. Hensikten er å styrke regissørens visuelle og auditive fokus og å skape meningsbærende sekvenser eller scener uten å ta i bruk dialog eller intervjuer.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger  
 • gruppearbeid  
 • seminarer 
 • studentpresentasjoner 
 • selvstudium 
 • veiledning – individuelt og i gruppe
 • bruk av læringsplattform Canvas: Studiet benytter en stor grad av «blended learning», gjennom at faglærere på forhånd har lagt ut viktige oppgaver som studenten kan arbeide med på forhånd – og i etterkant av undervisning – der det forsterker læringen.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

Deltakelse i all undervisning (angitt i undervisningsplan) 

Eksamen

 • Eksamensform: Innlevering av ferdig lydfortelling og bildefortelling etter nærmere angitt spesifikasjon
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/ikke bestått