Language: NOR | ENG
2020/2021

TVLED1004/1 Historiefortelling (Fellesemne)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Kjenner til grunnleggende dramaturgiske prinsipper
 • Kjenner til grunnleggende teknikker og prosesser i enkameraproduksjon, som historieutvikling, nedbrekk av manus, planlegging, rolleavklaring og teamarbeid

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan utvikle korte historier for film ved hjelp av metodiske fortellerverktøy
 • Kan planlegge for opptak av korte historier ved hjelp av enkle planleggingsverktøy og maler
 • Kan analysere egne og andres filmer ved hjelp av profesjonelle fagtermer knyttet til grunnleggende dramaturgiske prinsipper.
 • Kan reflektere over egen rolleutøvelse samt teamets samarbeid gjennom prosessen etter endt produksjon

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan samarbeide med et team av studenter i prosjektarbeid for film og TV 

Innhold

I dette emnet skal studentene:

- Lære grunnleggende dramaturgiske prinsipper

- Erfare hvordan det er å utvikle historier ved hjelp av verktøy

- Oppleve verdien av å jobbe med historieutvikling i team.

- Øke bevisstheten rundt vanskelige valg

- Utvikle rolleforståelse gjennom utprøving av ulike fagfunksjoner i team

- Få innføring i teknikker og prosesser i enkameraproduksjon (historieutvikling, nedbrekk av manus, planlegging, rolleavklaring, teamarbeid m.m.)

 

Emnet går på tvers av de tre studieretningene TV- og dokumentarproduksjon (foto/lyd/klipp/postproduksjon), TV- og dokumentarregi og TV-ledelse.

 

 I tillegg til felles læringsmål, vil:

-          Ledelsesstudentene få øvelse i prosessledelse

-          Registudentene får øvelse i manusskriving, opptaks- og etterarbeidsregi

-          Teknikkstudentene får øvelse i praktisk bruk av audiovisuell fortellerteknikk (foto/lyd/klipp)

Arbeids- og undervisningsformer

 • Gruppearbeid
 • Løpende gruppevise tilbakemeldinger og veiledning
 • Egenarbeid på opptak og i klipp
 • Produktevaluering av ferdige filmer i plenum
 • Webseminar: prosess- og samarbeidsevaluering, refleksjon med vurdering av hverandre 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i hele prosessen fra innledende undervisning og workshops til planlegging, opptak og klipp (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

 • Eksamensform: Aktiv deltakelse i felles evaluering (produkt- og prosessevaluering), samt individuelt skriftlig refleksjonsnotat
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Alle hjelpemidler