Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1004/1 Dokumentarfilmhistorie

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har oversikt over sentrale utviklingstendenser innenfor norsk og internasjonal dokumentarfilmproduksjon og faktabasert TV
 • Har kjennskap til sentrale verker i dokumentarfilmhistorien 

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan beskrive estetiske og tematiske kjennetegn ved relevante filmer eller grupper av filmer og virkelighetsorienterte programformer i TV
 • Kan reflektere over årsaker til variasjoner og tendenser i produksjon av dokumentarfilm og virkelighetsorienterte programformer i TV

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan gi faglige vurderinger av utvalgte verker og programmer ut fra ulike kvalitetskriterier

Innhold

Emnet gir et overblikk over dokumentarfilmens utvikling og sentrale verker, med særlig vekt på norsk og engelskspråklig dokumentarfilm. Gjennom forelesninger, case studier, visninger og diskusjon undersøkes både klassiske verker, produksjonsforhold, estetiske og tematiske kjennetegn, historiske utviklingstendenser, samt nyere avarter av dokumentarfilmen på nett og TV. Det legges vekt på å utvikle studentens analytiske begrepsapparat i møte med ulike produksjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning  
 • visninger  
 • gruppeoppgaver
 • studentpresentasjoner 
 • selvstudium 
 • oppgaveskriving 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gruppeoppgave

Eksamen

 • Eksamensform: Hjemmeeksamen
 • Karaktersystem. Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Alle hjelpemidler