Language: NOR | ENG
2020/2021

REG1003/1 Regiroller

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten 

 • Har grunnleggende kunnskap om sentrale sjangre innen dokumentarfilm og faktaproduksjon for TV
 • Har kunnskap om ulike regiroller og regifaglige praksiser i dokumentarfilm og faktaproduksjon for TV 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan benytte regifaglig terminologi til å påvise variasjoner i regifaglig tilnærming, og til å drøfte årsaker til dette
 • Kan gjennomføre enkle øvelser i research og casting

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i regifaglige oppgaver og arbeidsmetoder, og gir kunnskap om ulike måter å tilnærme seg regifunksjonen på tvers av sjangre og produksjonsformer. Emnet konsentrerer seg i hovedsak omkring regifunksjonen i dokumentarfilm og faktaproduksjon for TV.

Gjennom case studies, forelesninger og praktisk workshop vil studentene bli kjent med sentrale begreper og metoder i regissørers arbeid. 

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesninger  
 • gruppearbeid/case studies  
 • workshop/seminar 
 • studentpresentasjoner 
 • selvstudium 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i undervisning (angitt i undervisningsplan)

Eksamen

 • Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen
 • Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til Bestått/Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Alle hjelpemidler