Language: NOR | ENG
2020/2021

AVM1003/1 Analyse i praksis – dramaturgi, konsept, utvikling

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten er fortrolig med sentrale analytiske begreper og innfallsvinkler, og kan anvende disse i en analyse.
  • Kandidaten kan gi en begrunnet vurdering av en film/tv-serie.
  • Kandidaten kan vurdere de bærende elementene i et TV-format.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan gi tilbakemeldinger til et prosjekt i utvikling – muntlig og skriftlig.
  • Kandidaten kan skrive en sammenhengende analyse der faglige begreper og relevant teori anvendes.

Generell kompetanse

  • Kandidaten har et bevisst forhold til de analytiske prosessene som gjelder for utvikling og ferdig produksjon.
  • Kandidaten har oppnådd bevissthet om forskjeller og likheter som gjelder for praksisfeltet og akademia.

Innhold

Dette emnet skal gi studentene ferdigheter i analyse av filmer og TV-serier slik den utøves innenfor to forskjellige stadier av en films/tv-series kretsløp. Det ene stadiet er utviklingsprosessen, det andre er den ferdige produksjonen slik den presenteres for sitt publikum. Emnet vil primært ta for seg filmer og TV-serier, men også forhold som angår TV-formater og formatutvikling vil inngå i undervisningen.

Utøvelse av analyse er for det meste forbundet med den ferdige produksjonen. Ved bruk av analytiske verktøy fra fortelleteorien kan man si presise ting om sjanger, handlingsutvikling, karaktermotivasjon, konfliktutvikling og så videre. Svært mange håndbøker for filmproduksjon med vekt på dramaturgi baserer seg også på denne typen analyse. Men analyse foregår også som en del av utviklingsprosessen. Her er det konseptualisering, karakterbygging, tidspunkt for vendepunkt i handlingen som er noen av noen av de viktigste grepene en filmskaper må ta stilling til. Deler av disse to analytiske prosessene er sammenfallende, andre deler skiller dem. Tilsvarende gjelder for TV-formater. Her vil en spesiell TV-sjanger danne utgangspunktet for utviklingen av et spesifikt format. For både film og TV er det være relevant også å definere en tiltenkt målgruppe.

Dette emnet skal gi studentene innsikt og trening i begge analyseformene – den praktiske og den teoretiske. I løpet av emnet skal studentene analysere ferdige filmer/tv-serier og sammenlikne disse med tilgjengelige publiserte manus. De skal også analysere utvalgte format og definere de bærende elementene i disse. Det legges opp til analyseworkshops med utøvende manusforfattere, som deler sine manusutkast og forteller om utviklingsprosessen. Dette vil gi studentene innsikt i hvordan et manus utvikles og vurderes som et grunnlag for en ferdig produksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, workshops

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • To individuelle besvarelser (en skriftlig og en muntlig)
  • To gruppevise besvarelser (en skriftlig og en muntlig)
  • Deler av undervisningen er obligatorisk

Eksamen

Hjemmeeksamen