Language: NOR | ENG
2020/2021

AVM1001/1 Film-, TV- og spillbransjen

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har oversikt over sentrale aktører og institusjoner i den norske film-, TV- og spillbransjen.
 • Kandidaten kan beskrive vesentlige trekk ved film,- TV- og spillmarkedet.
 • Kandidaten har kunnskap om bransjenes verdikjeder og hvordan de påvirker hverandre.
 • Kandidaten har innsikt i sentrale medie- og næringspolitiske målsettinger og virkemidler for det audiovisuelle feltet.
 • Kandidaten forstår dynamikken mellom det regionale, nasjonale og internasjonale som preger dagens mediesituasjon.
 • Kandidaten kjenner til ulike former for distribusjon av filmer, TV-programmer og dataspill.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan innhente relevant informasjon og statistikk fra offentlige myndigheter, bransjeorganisasjoner, Statistisk sentralbyrå og andre relevante kilder, og kan bruke dette til analyse av bransjenes utvikling, utfordringer og muligheter til innovasjon.
 • Kandidaten kan gjennomføre profilanalyser av ulike aktører i den audiovisuelle bransjen, og kan bruke disse til å forklare sentrale trekk ved markedssituasjonen.

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan holde seg oppdatert på bransjefeltet.
 • Kandidaten kan reflektere over de audiovisuelle bransjenes samfunnsmessige betydning, gjennom historien og i dag.
 • Kandidaten kan gi faglig funderte tilbakemeldinger på andres arbeid, og kan justere eget arbeid under veiledning.

Innhold

Audiovisuelle medier som film, TV og dataspill underholder og informerer oss, påvirker og inspirerer oss. Disse mediene har høye produksjonskostnader og krever et godt samspill mellom kreative og økonomiske vurderinger for å bli vellykket. Dette emnet omhandler strukturelle og markedsmessige kjennetegn ved henholdsvis spill-, film- og TV-bransjen. Hvilke aktører opererer i bransjen, og hvilken profil har disse? Hva kjennetegner konkurransesituasjonen i de ulike markedene? Hva er bransjenes økonomiske vilkår, og hvilken betydning har politisk regulering for bransjenes aktivitet? Hvordan har de ulike bransjene endret seg over tid? Hvordan handteres innovasjon i bransjen? Slike spørsmål granskes med utgangspunkt i de audiovisuelle medienes kretsløp, fra utvikling og produksjon, via ulike distribusjonskanaler og frem til faktisk mediebruk. Dette kretsløpet betraktes som et dynamisk system der endringer i én del av mediesystemet påvirker andre deler.

Sentralt i emnet står spørsmålet om hvordan de audiovisuelle mediene i økende grad styres av utviklingen innen internasjonal medieøkonomi, medieteknologi og mediepolitikk. Dette har innvirkning på hva som produseres av filmer, TV og dataspill også i Norge.

I tillegg til forelesninger, seminarer og annen undervisningsaktivitet er workshops med bransjerepresentanter et viktig element i opplegget. Her vil studentene jobbe med konkrete case fra de ulike bransjene, som vil bli evaluert og kommentert av gjestene.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av forelesninger, seminarer med studentframlegg, workshops og individuelle innleveringer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre individuelle skriftlige arbeid med en bransjetilknyttet problemstilling
 • Ett gruppearbeid med seminarpresentasjon
 • Deler av undervisningen er obligatorisk

Eksamen

Emnet har to deleksamener:

 • 6-timers dagseksamen (teller 40 % av totalkarakteren)
 • Muntlig eksamen (teller 60 % av totalkarakteren)