Language: NOR | ENG
2020/2021

AVM1002/1 Filmhistoriens sentrale verker

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om filmhistorien og sentrale enkeltfilmers betydning
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan de aktuelle filmene kan forstås i lys av tiden de er laget i, det være seg kulturelt, samfunnsmessig og teknologisk.
 • Kandidaten kan skille mellom filmenes ulike sjanger og estetiske uttrykk, og plassere dem i kultur- og stilhistorisk sammenheng.

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan innhente relevante opplysninger om historiske filmer, analysere dem og plassere dem i deres filmatiske, kulturelle og samfunnsmessige kontekst.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig om sentrale verker og epoker i filmhistorien.
 • Kandidaten kan drøfte filmenes verdi i forhold til vår tids film - og TV-kultur.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har oversikt over filmens historie og dens forbindelseslinjer til den allmenne kultur- og samfunnshistorie.
 • Kandidaten kan gjennom sine analytiske ferdigheter reflektere over verdien av den enkelte film i et både historisk og nåtidig perspektiv.
 • Kandidaten kan gi faglig funderte tilbakemeldinger på andres arbeid, og kan justere eget arbeid under veiledning

Innhold

Å se film fra det 20.århundre gir oss innsikt i hva man til ulike tider har ansett som god underholdning, men også høyverdig kunst. Ved å fordype seg i noen av filmhistoriens viktigste filmer, vil vi også se nærmere på hvordan disse har hatt innvirkning på nåtidens filmer og TV-serier, og forstå sammenhenger mellom historie og samtid.  «Filmhistoriens sentrale verker» tilbyr basiskunnskap om filmhistoriens utvikling, særlig i Europa, USA og Skandinavia, men har som formål også å undersøke enkelte filmer i et bredere perspektiv. Hva kan vi lære om datidens mennesker og samfunn gjennom filmene? Hvilken form for underholdning og hvilken type innsikt tilbyr for eksempel en ‘neorealistisk’ film i forhold til en ‘Ny bølge’-film? Hva er det ved disse sentrale verker som fortsatt kan gi oss store opplevelser?

Filmhistoriens sentrale verker gjennomgås etter tematiske sammenhenger der det gjøres konkrete sammenligninger med vår tids filmer og TV-serier. Emnet er derfor organisert som en serie casestudier rundt én til to filmer fra hver periode eller retning. Felles for alle verkene er at de har satt varige spor og blitt referansefilmer for ulike epoker, fortellemåter, sjangre og stiltrender. Det legges vekt på å gå i dybden av enkeltfilmer og å diskutere og perspektiver disse. Hovedfokus ligger på den estetiske filmhistorien, men også allment kulturelle, teknologiske og samfunnsmessige aspekter vil bli inndratt. En mindre del av emnet konsentrerer seg om dokumentarfilm og norsk film hvor sentrale verk blir gjort til gjenstand for analyser og filmhistoriske perspektiver.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av forelesninger, seminarer, workshops med kreative øvelser og individuelle skriftlige innleveringer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Tre individuelle skriftlige arbeid
 • To gruppearbeid med seminarpresentasjon
 • Deler av undervisningen er obligatorisk

Eksamen

Emnet består av to deler:

 • En skriftlig hjemmeeksamen
 • Muntlig eksamen (justerer den skriftlige karakteren)

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F.