Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAR4013/1 Strategiske styringsbetingelser for offentlig lederskap, beredskap og krisehåndtering

Læringsutbytte

Ved beståttt emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap

 • om hvordan alle deler av den nasjonale parlamentariske styringskjeden, med spesielt fokus på forvaltningen, påvirkes av globale, transnasjonale, europeiske og regionale forhold.
 • om globalisering og internasjonale rammebetingelser for nasjonal politikk, krisehåndtering, økonomi og forvaltning og hvordan disse påvirker handlingsrommet for offentlig ledelse og beslutningstaking.
 • om hvordan internasjonale økonomiske institusjoner legger sentrale premisser for både økonomisk politikk og den økonomiske utviklingen.
 • om betydningen av økonomisk situasjon og forandring, spesielt av økonomiske kriser, for styring, ledelse og beredskap.
 • om forholdet mellom EU og Norge og hvordan EU påvirker norsk politikkutforming, økonomi, forvaltning og beredskapsevne.
 • om europeiske og internasjonale kriser, hvordan disse påvirker norske beslutningstakeres mulighetsrom, og samspillet mellom ulike nivåers håndtering av slike kriser.
 • om velferdsstatens finansiering og sammenhengen mellom denne og krisehåndtering. 
 • om tillit som dynamisk betingelse for politisk/byråkratisk ledelse med særlig vekt på krisehåndtering.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og belyse kritisk hvilket handlingsrom offentlige beslutningstakere har i dag.
 • kan forstå konteksten for konkrete organisasjoners beslutninger.
 • kan analysere historiske og pågående økonomiske og politiske prosesser i det internasjonale samfunn, gjerne fra flere ulike synsvinkler, ved bruk av etablert teori og empirisk kunnskap.
 • kan analysere og utrede systematisk og kritisk hvordan det internasjonale samfunn og internasjonale institusjoner utgjør en viktig rammebetingelse for norsk forvaltning, beredskap og krisehåndtering.
 • kan analysere internasjonale kriser og deres implikasjoner for eget handlingsrom.
 • kan anvende relevant kunnskap og metode i beslutningstaking og faglig problemløsning.
 • kan forstå hva som kjennetegner den nordiske velferdsstatens finansielle grunnlag og organisering i et internasjonalt perspektiv, og hvordan dette påvirker dens evne til å håndtere kriser.
 • kan analysere og belyse ressurssituasjonens betydning som kontekstbetingelse for økonomisk, politisk og administrativ styring.
 • kan forstå tillit som dynamisk kontekstbetingelse for politisk og byråkratisk ledelse i de nordiske velferdsstatene.

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår samspillet mellom politikk, økonomi, beredskap og krisehåndtering på tvers av styringsnivåer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til velferdsstatens finansielle grunnlag både med spesialister og allmennheten.
 • kan analysere historiske og pågående økonomiske og politiske prosesser i det internasjonale samfunn, gjerne fra flere ulike synsvinkler, ved bruk av etablert teori og empirisk kunnskap.
 • kan analysere og utrede systematisk og kritisk hvordan det internasjonale samfunn og internasjonale institusjoner utgjør en viktig rammebetingelse for norsk forvaltning og norske politiske og økonomiske beslutninger generelt og krisehåndtering og beredskap spesielt.
 • kan anvende relevant kunnskap og metode i beslutningstaking og faglig problemløsning.

Innhold

Emnet skal gi kunnskaper om strukturelle og dynamiske betingelser for politisk/byråkratisk ledelse, særlig knyttet til beredskap og håndtering av ulike typer kriser. Emnet er orientert mot public policy i bred forstand, der beredskap forstås som relevant for mange typer kriser, fra finanskriser til pandemier. Emnet bygger på det premiss at vår tids politiske styring foregår over flere nivåer (fra det globale via det regionale og nasjonale til det lokale) og at sentrale styringsbetingelser finnes innenfor så vel politiske som økonomiske institusjoner og ikke minst i samspillet mellom disse. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og drøftinger i plenum.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte på 67% av emnets underviste timer.
 • En skriftlig individuell oppgave. 

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.