Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAR4013/1 Strategiske styringsbetingelser for offentlig lederskap

Læringsutbytte

Ved beståttt emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har spesialisert kunnskap om hvordan alle deler av den nasjonale parlamentariske styringskjeden, med spesielt fokus på forvaltningen, påvirkes av globale, transnasjonale, europeiske og regionale forhold
 • har inngående kunnskap om prosessen hvorved dominerende selskapers forretningsmodeller har endret seg fra å søke oligopolmakt gjennom å kontrollere fysisk kapital til å søke monopol ved å etablere intellektuelle eiendomsrettigheter, samt hvilke konsekvenser denne endringen har fått for fordeling mellom land, regioner og grupper
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom EU og Norge og hvordan EU påvirker norsk politikkutforming, økonomi, og forvaltning
 • har inngående kunnskap om velferdsstatens finansiering og hva som kjennetegner den nordiske velferdsstatens finansielle grunnlag i et internasjonalt perspektiv
 • har inngående kunnskap om tillit som dynamisk betingelse for politisk og byråkratisk ledelse i de nordiske velferdsstatene

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og belyse kritisk hvilket handlingsrom offentlige beslutningstakere har i dag
 • kan analysere og utrede systematisk og kritisk hvordan det internasjonale samfunn og internasjonale institusjoner utgjør en viktig rammebetingelse for norsk forvaltning og norske politiske og økonomiske beslutninger
 • kan analysere konteksten for konkrete organisasjoners beslutninger
 • kan analysere og belyse ressurs-situasjonens betydning som kontekst-betingelse for økonomisk, politisk og administrativ styring
 • kan anvende relevant kunnskap og metode i beslutningstaking og faglig problemløsning

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår samspillet mellom politikk og økonomi på tvers av styringsnivåer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til velferdsstatens finansielle grunnlag både med spesialister og allmennheten
 • kan analysere historiske og pågående økonomiske og politiske prosesser i det internasjonale samfunn, gjerne fra flere ulike synsvinkler, ved bruk av etablert teori og empirisk kunnskap

Innhold

Emnet bygger på det premiss at vår tids politiske styring foregår over flere nivåer (fra det globale via det regionale og nasjonale til det lokale) og at sentrale styringsbetingelser finnes innenfor så vel politiske som økonomiske institusjoner og ikke minst i samspillet mellom disse. 

 • Kjennetegn ved de internasjonale, nasjonale og lokale styringsnivåer og forbindelsen mellom dem.
 • Strukturelle og dynamiske betingelser for politisk og byråkratiske ledelse på de ulike styringsnivåene.
 • EU som institusjon og styringskontekst for styring og ledelse i Norge.
 • Dominerende selskapers (digitaliserte) forretningsmodeller og deres utvikling og innvirkning på styring i og mellom land.
 • Økonomisk utvikling og stagnasjon som styringsbetingelse.
 • Økonomisk(e) krise(r) som spesiell styringsbetingelse.
 • Velferdsstatens utforming, finansiering g styringsprinsipper som betingelser for ledelse i offentlig sektor.
 • Tillit som begrep og fenomen, og grunnleggende dynamisk betingelse for ledelse og samarbeid i de nordiske velferdssamfunnene.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og drøftinger i plenum.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte på  67 % av emnets underviste timer.
 • En skriftlig individuell oppgave. 

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.