Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4900/1 / MPAR4900/1 Masteroppgave offentlig ledelse og styring - dybdemaster

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan man utarbeider en forskningsrapport som oppfyller krav til vitenskapelig arbeid
 • har avansert empirisk og teoretisk kunnskap innenfor et område relatert til problemstillinger innenfor fagområdet offentlig ledelse og styring

Ferdigheter
Studenten

 • kan identifisere presise, forskbare problemstillinger og gjøre selvstendige valg av teori og forskningsmetode på høyt nivå
 • kan orientere seg innenfor metodisk og teoretisk litteratur på høyt nivå innenfor offentlig ledelse og styring
 • behersker avanserte metodiske angrepsvinkler og kan anvende disse til å gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse
 • kan framstille og dokumentere funnene fra undersøkelsen på en vitenskapelig måte
 • kan kritisk vurdere mulighetet og bregresninger i valgte forskningsområde
 • kan drøfte hvordan eget forskningsbidrag knytter seg til de oppdaterte kunnskaper som preger det aktuelle forskningsområdet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse i tård med forskningsetiske retningslinjer og de generelle krav som stilles til vitenskapelig redelighet 
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig 

Innhold

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle vanlige krav til vitenskapelig arbeid. Dette betyr at oppgaven skal bygge på en presis problemstilling, at studenten skal gjøre begrunnede og selvstendige metodevalg og identifisere egnet teori.

Masteroppgaven er et prosjekt der studentene med støtte i teori og metode de har tilegnet seg i løpet av utdanningen analyserer problemstillinger med relevans for offentlig ledelse og styring.Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål relatert til problemer innenfor offentlig lederskap, offentlig organisering og drift samt arbeidsdelingen mellom politikk og administrasjon, offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet. Studentene er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven, undersøkelsesopplegg og gjennomføring. 

Emnet skal gi studentene trening og erfaring i å gjennomføre et forsknings- og utredningsarbeid, hvilke begrensninger det er underlagt samt trening i bruk av og kritisk gransking av andres vitenskapelige arbeider. Studentene skal på en konstruktiv måte kunne delta i diskusjoner i et vitenskapelig forum.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Masteroppgaven skrives normalt av grupper på 2-3 studenter, bare unntaksvis skriver en student masteroppgaven alene. Studentene får gruppebasert, evt. individuell veiledning i forbindelse med oppgavearbeidet. Omfanget og form for veiledning framgår av egne retningslinjer for masteroppgaven som gjøres kjent for studentene ved avhandlingsarbeidets oppstart. Tidlig i studieløpet (2 semester) vil studentene bli introdusert for avhandlingsarbeidet med tilhørende krav til oppmøte på avhandlingsarbeidssamlinger og innleveringer underveis. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av prosjektnotat som redegjør for tema, problemstilling, metode og teoribruk i oppgaven og notatet danner grunnlag for tildeling av veileder.
 • Deltakelse på 3 av 5 arbeidssamlinger i forbindelse med avhandlingsarbeidet.
 • Veiledning på grunnlag av foreløpig skriftlig arbeid. Form og omfang på veiledningstimer reguleres av egne retningslinjer for masteroppgaven.

Eksamen

Eksamen består av den skriftlige masteroppgaven og justerende muntlig eksamen. Det gis en forhåndskarakter på det skriftlige arbeidet før muntlig eksamen. Ved bedømmingen kan muntlig forsvar av oppgaven bidra til å justere karakteren med én karakter opp eller ned.

Muntlig eksamen starter med at studenten(e) gir en muntlig framstilling av sitt skriftlige arbeid på inntil 10-15 minutter. Deretter blir det en faglig samtale og utspørring med spørsmål knyttet til oppgaven. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?