Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4005/1 / MPAR4005/1 Metode og vitenskapsteori 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap vitenskapsteoretiske grunnspørsmål og ulike vitenskapelige tradisjoner og modeller innenfor samfunnsvitenskap
 • har inngående kunnskap om grunnprinsippene i samfunnsvitenskapelig forskning
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsprosesser bygges opp og hvordan metodiske problem håndteres
 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesign og hvordan de kan kombineres
 • har avansert kunnskap om kvalitative datainnsamlingsmetoder, utvalg, bearbeiding av kvalitative data og analysemetoder
 • har kunnskap om kvantitative datainnsamlingsmetoder og bearbeiding av data, samt inngående kunnskap om utvalgte kvantitative analysemetoder, herunder grafiske framstillinger, tabeller med Kji-kvadrat-test, estimering, konfidensintervall, testing og variansanalyse, multippel regresjonsanalyse, multippel logistisk regresjonsanalyse av dikotom variabel og faktoranalyse

Ferdigheter
Studenten

 

 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelige metoder innenfor samfunnsvitenskap
 • kan formulere og utvikle vitenskapelige problemstillinger, samt utforme både kvalitative og kvantitative forskningsdesign, samt design for kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder
 • kan drøfte og begrunne valg av forskningsmetode
 • kan gjennomføre datainnsamling, bearbeide og analysere data, samt tolke resultater på det nivå som kreves for å kunne gjennomføre en masteroppgave i en dybdemaster med henholdsvis kvalitativ og kvantitativ tilnærming
 • kan anvende dataprogram for spørreundersøkelser og statistisk analyse, samt dataprogram for kvalitativ analyse
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskap, forskningsresultater og vitenskapelige tekster 

Generell kompetanse

Studenten

 • er kjent med etablerte forskningsetiske retningslinjer og kan analysere og håndtere forskningsetiske problemer i forbindelse med konkrete forskningsprosjekter
 • kan anvende vitenskapelig kunnskap i praktisk problemsløsing
 • kan kommunisere med forskere og allmennhetene om forskningsmetoder og forskningsresultater innenfor samfunnsvitenskap 

Innhold

 • Vitenskapelige forklaringstyper: kausale, formålsrasjonelle og funksjonelle forklaringer
 • Paradigmer i vitenskapen, metodologisk individualisme og metodologisk kollektivisme
 • Arbeidsprosessene i samfunnsvitenskapelig forskning (forskningsdesign, designkriterier, problemformulering og analysekategorier)
 • Case-studier og komparativ forskning
 • Vitenskapelig status for kvantitativ og kvalitativ metode
 • Kvalitative og kvantitative metode: Kunnskapsinnhenting, datainnsamling, bearbeiding, analyse og tolkning av data
 • Forskningsetikk
 • Dataprogram for spørreundersøkelser og statistisk analyse
 • Dataprogram for kvalitativ analyse
 • Forskernes ansvar i forhold til samfunn og vitenskapens rolle i samfunnet allment 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det kan også bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Studenter som ikke har forkunnskaper i både kvalitativ og kvantitative metode fra bachelornivå må påregne å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Enskriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil 3 personer. Dette opplyses nærmere ved emnets oppstart.
 • Obligatorisk frammøte på 67  % av emnets underviste timer

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen med teori og analyse. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?