Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4002/1 / MPAR4002/1 Innovasjonsteori

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet innovasjonsteori
 • har spesialisert innsikt i sammenhengen mellom innovasjon, offentlig sektors- og innovasjonspolitikkens rolle
 • har spesialisert innsikt i sentrale teoretiske perspektiver, viktige metodologiske aspekter og empiriske forskningsresultater

Ferdigheter
Studenten

 • kan formulere problemstillinger samt har faglige forutsetninger for å gjennomføre et FoU-arbeid på mastergradsnivå
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger om innovasjon i tjenesteyting både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenking om og i innovasjonsprosesser

Generell kompetanse
Studenten

 • har kompetanse til å analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 • kan arbeide selvstendig med en vitenskapelig problemløsning
 • kan analysere innovasjon med utgangspunkt i fagområdets teori historie, og plass i samfunnet

Innhold

 • Innovasjonsteori
  • Skille mellom innovasjon fra andre former for utvikling og endring.
  • Innovasjoner i forhold til graden av nyskaping og samfunnsforandrende kraft.
  • Forholdet mellom innovasjon og økonomisk, kulturell og sosial utvikling.
  • Spredning og adposjon av innovsajoner
  • Forholdet mellom individ (entreprenør), system og struktur
  • ulike tilnærminger til innovasjonssystemer
  • ulikheter i innovasjonstakt (region, nasjon), relaterer til likheter og ulikheter i innovasjonspolitikk og andre mulige kontekstuelle forklaringer (kulturelle, sosiale, økonomiske). 
 • Innovasjon i organisasjoner (bedrifter, ideelle organisasjoner og ulike offentlige organisasjoner), teorier om
  • åpen eller lukket innovasjon
  • medarbeider- og kundedrevet innovasjon
  • innovasjon gjennom nyetableringer versus innovasjon i eksisterende bedrifter og organisasjoner 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse. For øvrig oppfordres studentene til å danne kollokviegrupper for å arbeide med stoffet og oppgaver i mellom samlingene. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Frammøte på 67% av underviste timer i emnet
 • Studentene skal i løpet av emnet presentere fagstoff på seminarer og skriftlige arbeidskrav som det arbeides med mellom samlingene. Ytterligere informasjon om disse kravene gis ved emnets oppstart.

Eksamen

4 timers individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen for eksamen høsten 2020 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?