Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAR4011/1 Strategisk personalledelse med arbeidsrett

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om de grunnleggende teorier, prinsipper og arbeidsformer innen arbeidslivsvirksomheter
 • har inngående kunnskap om hvordan personalledelse og kompetansebygging kan omdannes til en strategisk ressurs for den offentlige forvaltningen – om en filosofisk og sosiologisk grunntenkning om forholdet mellom sjef og ansatt
 • har inngående kunnskap om de vitenskapsteoretiske forutsetningene for de ulike perspektivene
 • har inngående kunnskap om rettsreglene i den individuelle arbeidsretten – forholdet mellom sjef og ansatt
 • har inngående kunnskap om rettsreglene for arbeidslivets organisasjoner og forholdet mellom en fagforening og sjefsskapet i den offentlige forvaltningen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og belyse kritisk handlingskompetansen i en offentlig forvaltning
 • kan reflektere og anvende filosofiske og sosiologiske perspektiver for god praksis i forhold til virksomheten ledelse og samarbeidet med de ansatte i den offentlige forvaltningen
 • kan planlegge og organisere for strategisk personalledelse, samt anvende samtalene som verktøy for å øke handlingskompetansen i en offentlig forvaltning
 • kan bygge gode informasjon- drøfting- og forhandlingsmøter (IDF-møter) med de ansattes hovedtillitsvalgte og basere dette på god kunnskap om arbeidslivets rettsregler og avtaleverk
 • kan løse praktiske problemstillinger, særlig knyttet opp mot arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen og annen arbeidsrettslig lovgivning

Generell kompetanse
Studenten

 • behersker og kan anvende både innsikt og forståelse for hvordan strategisk personalledelse organiseres, planlegges og utøves i den offentlige forvaltningen
 • kan forholde seg kritisk og reflektert til faget og ta gode og selvstendige beslutninger i dialog med ansatte og sjefer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen arbeidsrett til å forstå og håndtere andre juridiske problemstillinger 
 • kan reflektere over og anvende filosofiske og sosiologiske perspektiver i den daglige arbeidsvirksomheten

Innhold

Strategisk personalledelse inneholder både filosofiske og sosiologiske problemstillinger av hva strategisk personalledelse er og hva som er substansen i dette begrepet.

 • Introduksjon til strategisk personalledelse. Hva innebærer det å bedrive strategisk personalledelse med utgangspunkt i filosofiske og sosiologiske perspektiver?
 • Arbeidslivsvirksomheter i historisk-filosofisk-sosiologisk perspektiv
 • Framveksten av det organiserte arbeidslivet.
 • Ledelse, selvforståelse og menneskesyn: den humanistiske tradisjon, aktør og brikke.
 • Strategisk personalledelse:samtalen som verktøy
 • Strategisk personalledelse: varsling.
 • Individuell arbeidsrett
 • Rettsreglenen for arbeidslivets organisasjoner
 • Rettsregler for arbeidslivets organisasjoner
 • Ledelse, etikk og dilemmatrening: etikk versus jus, moral og etikk, røde flagg, etiske prinsipper og navigasjonshjulet
 • Ledelse og ytringskultur: tilskuereffekt, kommunikasjon, fortolkning og hermeneutikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og diskusjoner. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med oppgaver og selvstudier. Faste kollokviegrupper anbefales.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk fremmøte på 67% av emnets underviste timer
 • En skriftlig individuell innleveringsoppgave i arbeidsrett

Eksamen

6 timers individuell skriftlig eksamen. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen for høsten 2020 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Norges Lover.