Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAR4010/1 Praktisk lederskap

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten

 • har avansert kunnskap om perspektiver, teorier og modeller innenfor ledelsesfaget
 • har spesialisert kunnskap om kritiske og praksisbaserte teorier, selvledelse, kompleksitets- og prosessteori, anvendt mot offentlig sektor 
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige ståsteder for ledelsesfaget generelt og operativt og personlig lederskap spesielt
 • har kunnskap om forskningsfronten innenfor ledelse og kritiske perspektiver på praksisbasert ledelsesteori

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle egne praksisteorier for ledelse og selvledelse gjennom å  kombinere teorier, metoder og verktøy med egne  erfaringer 
 • kan anvende teorier, metoder og verktøy, samt egne erfaringer, for å løse ledelsesoppgaver og takle krevende operativ hverdager som leder
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kilder til informasjon og kunnskap, samt anvende disse til å foreta begrunnende valg i operativ ledelse

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan analysere og løse ledelsesoppgaver på operativt, strategisk og personlig nivå
 • kan reflektere over egen atferd- og vurdere egne utviklingsbehov som leder
 • kan kommunisere tydelig som leder gjennom bevisst retorikk og argumentasjon
 • kan bidra til nytenking og utvikling i virksomheten gjennom å utvikle medarbeidere og seg selv

Innhold

 • Forstå ledelse:
  • Definisjoner, retninger og forskjellige perspektiver på ledelse
  • Begrepsapparatet: ledelse, styring, makt, selvstyrte grupper, selvledelse
  • Sentrale ledelsesteorier: lede andre, lede grupper, lede seg selv
  • Forskningen bak teoriene og kritiske perspektiver
  • Kritiske, praksisbaserte og prosessuelle teorier
 • Anvende ledelse:
  • Koble teorier til egne erfaringer, kunnskap og personlighet
  • Bli bevisst egne ferdigheter, taus kunnskap og mønstre
  • Utvikle sin egen teori for hvordan lede andre og seg selv
  • Utvikle evne til å ta lederskap
 • Utvikle og lede seg selv:
  • Selvinnsikt
  • Egne mønstre og personlige strategier
  • Egenutvikling

Arbeids- og undervisningsformer

 

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. Dybden av pensum vil bli jobbet med gjennom prosesser, refleksjoner og øvelser hvor studentene skal lære om seg selv og å anvende kunnskap og ferdigheter i praksis. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper. Deler av emnet vil gjennomføres, som praksisorienterte leadership labs, hvor det er viktig at studentene deltar i hele undervisningsopplegget (det må også påregnes studiearbeid kveldstid på de aktuelle samlingene). Hensikten er at studentene får reflektere over egen lederatferd, samt bedre koble teori og egen praksis. Læring skal skje ved at alle av Aristoteles typer av kunnskap stimuleres: episteme, techné og phronesis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av mappeoppgaver underveis i semesteret. Antall og form opplyses nærmere ved emnet start. 
 • Obligatorisk fremmøte på 67% av emnets underviste timer.

Eksamen

 • Mappevurdering som teller 80% av karakteren. Alle mappeoppgavene inngår i eksamensmappa.
 • Individuell muntlig eksamen som teller 20% av karakteren. 

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.