Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4006 Internasjonal sommerskole

Læringsutbytte

Ved bestått internasjonal sommerskole har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Sommerskolen er i forankret i statsvitenskap. Etter sommerskolen skal kandidaten forstå ulike velferdsmodeller og hvordan disse reflekterer ulike tradisjoner og historiske prosesser. Kandidaten skal kunne sammenlikne ulike velferdsmodeller både teoretisk og empirisk og ha kjennskap til hvordan de nasjonale velferdsstatene påvirkes av økonomisk globalisering og europeisk integrasjon.

Ved bestått internasjonal sommerskole skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående komparativ empirisk kunnskap om ulike lands velferdsorganisering     
 • har inngående teoretisk kunnskap om ulike velferdsregimer og prinsippene som ligger til grunn for disse
 • studenten skal ha forståelse for hvordan økonomisk globalisering påvirker de nasjonale velferdsstatene og deres handlingsrom
 • studentene skal ha kunnskap om EUs formelle og uformelle kompetanse på feltet og hva dette innebærer for Norge

Ferdigheter
Studenten

 • kan reflektere over ulike lands styringssystemer, velferdsorganisering eller reformstrategier
 • kan sammenlikne ulike velferdsmodeller
 • kan reflektere rundt utfordringene som land med ulike velferdsregimer konfronteres med
 • kan benytte sin kunnskap om ulike velferdsregimer, europeisk integrasjon på feltet og globale økonomiske forhold i faglig og administrativt arbeid og beslutningstaking.
 • kan diskutere faglige problemstillinger på engelsk både muntlig og skriftlig

Generell kunnskap

Innhold

Programmet for International Summer School kan variere, men temaer som kan inngå er:

 • Teorier om ulike velferdsmodeller
 • Velferdsstats-modeller og politikk i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og USA
 • EUs kompetanse og påvirkning på nasjonal velferdspolitikk, med fokus på Norge
 • Forholdet mellom økonomisk globalisering, finanskrise og nasjonal autonomi

Arbeids- og undervisningsformer

International Summer School er av fem dagers varighet, og det tilbys ulike alternativer for gjennomføring, både utenlands- og på studiested ila. studieløpet. Sommerskolen foregår i sin helhet på engelsk og er lagt opp med vekselsvise forelesninger og gruppearbeid igjennom uken. Ansvarlig for sommerskolen deler studentene inn i grupper som skal samarbeide under sommerskolen. Sommerskolerapporten skrives på engelsk og leveres av samme gruppering. Kostnader knyttet til samtlige alternativer er reise til/fra samt kost/losji og øvrige oppholdsutgifter, undervisningsaktivitetene er kostnadsfrie.

Det tilbys flere varianter av International Summer School. For de som ikke ønsker å reise utenlands tilbys det annethvert år et alternativ på ett av våre to MPA-studiesteder på lik linje med øvrige undervisningssamlinger (jmf. Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk fremmøte på 100% av valgte sommerskole program

Eksamen

Skriftlig grupperapport om selvvalgt tema relatert til sommerskolens program. Rapporten skrives på engelsk.

Rapporten vurderes til Bestått/Ikke bestått. Alle deltakere i gruppa ansvarlige for innholdet i rapporten. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen