Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAR4012/1 Kriseledelse, risiko og sikkerhet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om perspektiver, teorier og modeller for kriseledelse, herunder prosessuelle og organisatoriske aspekter
 • Har spesialisert kunnskap om organisering og koordinering av kriseledelse og individuelle forutsetninger for effektiv kriseledelse
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier og modeller for risikostyring og sikkerhet og kan vurdere ulike kvantitativ og kvalitativ framgangsmåter for vurdering av risiko og sikkerhet på organisasjons- og samfunnsnivå
 • har inngående kunnskap om kriseledelse som politiske prosesser, herunder internasjonal sikkerhet og krisehåndtering
 • har kunnskap om forskningsfronten innen fagfeltet kriseledelse, risiko og sikkerhet og kan orientere seg innenfor nyere teoretiske bidrag og dokumenter praksis innen fagområdet

Ferdigheter

Studenten

 • kan forklare, analysere og reflekter over prosessuelle aspekter ved kriseledelse i offentlig og privat virksomheter
 • kan treffe beslutninger i en kompleks og usikker omverden, samt i operative situasjoner preget av risiko og krise
 • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske modeller og perspektiver på kriseledelse, risiko og sikkerhet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kilder til informasjon og kunnskap om kriseledelse, risiko og sikkerhet, samt anvende denne informasjonen til å ta begrunnede valg som leder

 

Generell kunnskap

Studenten

 • kan bidra til effektiv organisering av strukturer og prosesser knyttet til kriseledelse
 • har inngående kunnskap om effektiv krisekommunikasjon og betydningen av dette for utfallet av krisehåndteringen
 • har oppdatert kunnskap om teknologi (IKT) for kriseledelse og betydningen av dette for effektiv utøvelse av kriseledelse

Innhold

 • Teorier og modeller for organisering og koordinering av kriseledelse
 • Organisering og koordinering av kriseledelse
 • Individuelle forutsetninger for effektiv kriseledelse
 • Beslutningstaking i komplekse situasjoner og under usikkerhet
 • Beslutningstaking i operative situasjoner preget av risiko og krise
 • Kriseledelse som politisk prosess, herunder internasjonal sikkerhet og krisehåndtering

Betydningen av effektiv krisekommunikasjon for utfall av krisehåndteringen

 • Teorier og modeller for vurdereing av riskiko (kvantitative og kvalitative) og sikkerhetsstyring

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og diskusjoner. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med oppgaver og selvstudier. Faste kollokviegrupper anbefales.

Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte på  67 % av emnets underviste timer.
 • Innlevering av en skriftlig oppgave.

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokastavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.