Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4009/1 Human Resource Management (HRM) og digital transformasjon

Læringsutbytte

Ved bestått mene har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • har inngående kunnskap om sentrale HRM-begreper, samt teorier og perspektiver som er sentrale i HRM-forskningen
 • har inngående kunnskap om sammenhengene mellom HRM og organisasjonens overordnede mål
 • har avansert kunnskap om sammenhengen mellom HRM, endring og innovasjon
 • har inngående kunnskap om betydningen av digitalisering for HRM og ledelse
 • har kunnskap om hvordan HRM utgjør en stadig større del av de generelle ledelsesoppgaver, samt hvordan HRM inngår som del av den generelle virksomhetsstyringen i organisasjoner 

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere kvaliteten og relevansen av vitenskapelige arbeider innen det fagområdet emnet omfatter, og vurdere disse kritisk
 • kan beskrive og analysere praktiske HRM-problemstillinger og utfordringer på en faglig måte, dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen
 • kan drøfte dualiteter og motsetningsforhold innen HRM
 • kan presentere og diskutere faglige problemstillinger skriftlig og muntlig 
 • kan kritisk vurdere styrker og svakheter ved egne teorivalg og løsningsforslag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og drøfte strategiske sammenhenger mellom HRM og andre områder i organisasjonen
 • har oversikt over aktuelle problemstillinger både innen praksisområdet, samt nasjonal og internasjonal forskning innen HRM
 • har ideer til forskbare og relevante problemstillinger som kan danne grunnlag for skriving av den avsluttende masteroppgaven 

Innhold

Emnet er delt inn i tre hovedområder:

 • Strategisk HRM
  • HRM fra et overordnet, analytisk og teoretisk perspektiv.
  • utviklingslinjer i faget, strategier for virksomhetene og kontekstuelle faktorer (størrelse, offentlig/privat og internasjonal påvirkning).
 • HRM, endring og innovasjon
  • endringer i HR-funksjonen og hvordan denne kan bidra til endring
  • kompetanseledelse, kunnskapsdeling, transformasjon og HRs rolle i innovasjon.
 • Ledelse av digital transformasjon. 
  • teknologiens betydning og endringsledelse
  • linjeledelsens rolle og ulike ledelsesteorier

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå i form av tradisjonelle forelesninger hvor fagstoff presenteres og diskuteres. Det legges opp til at en stor grad av læringen skal skje gjennom studentdrevne aktiviteter slik som gruppearbeid, individuelt arbeid, presentasjoner av papers og artikler fra pensum, samt oppgaveløsinger både gruppevis og individuelt. Det vil også bli lagt opp til at studentene skal fungere som opponent på andre studenters arbeider (se punktet arbeidskrav nedenfor). 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studenten skal i løpet av emnet skrive to til tre notater eller artikler (papers).  Innholdet i ett av disse skal legges fram for resten av klassen med muligheter for studentopponenter. Det skriftlige arbeidet/paperet vil bli bedømt av faglærer. Godkjent og bestått arbeidskrav er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.  Hvis ikke annet er avtalt med faglærer skal arbeidskravet gjennomføres parvis. 
 • Obligatorisk fremmøte på minst 67% av underviste timer i emnet

Eksamen

6 timers skriftlig, individuell eksamen. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.