Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4007/1 Samfunnsplanlegging og bærekraft

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har avansert kunnskap om hvordan offentlig samfunnsplanlegging bidrar til å forme samfunnet, spesielt på lokalt og regionalt nivå
 • har kunnskap om Plan- og bygningsloven og om konsekvensutredninger
 • har inngående kunnskap om plandelen av Plan- og bygningsloven
 • har spesialisert kunnskap om samfunnsplanlegging fra et offentlig ståsted, med utgangpunkt i Plan- og bygningsloven.
 • har spesialisert kunnskap om anvendelsen av bærekraftbegrepet innenfor ulike samfunnsområder eksempelvis folkehelse, natur og miljø og transport.
 • har spesialisert kunnskap om kompleksitet og gjensidighet i samfunnsplanleggingen vertikalt og horisontalt og ulike former for tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om nye former for planlegging og framtidstenking
 • har kunnskap om planteoretiske bidrag knyttet til planlegging for et bærekraftig samfunn
 • har spesialisert kunnskap om betydningen av å tilrettelegge for politisk styring og medvirkning i planprosesser

Ferdigheter
Studenten

 • kan innhente, analysere og kritisk vurdere kunnskap som har betydning for samfunnsutviklingen i de ulike betydninger av bærekraftbegrepet.
 • har forutsetninger for å anvende de teoretiske kunnskapene i faget som et hjelpemiddel for perspektiver i planleggingsarbeidet
 • kan anvende Plan- og bygningsloven i samfunnsplanleggingsoppgaver
 • kan gjennomføre en kritisk vurdering av planleggingens muligheter og begrensinger
 • kan benytte samfunnsplanlegging som verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i debatten knyttet til planlegging for sammensatte (wicked) samfunnsutfordringer og i hvilken grad planlegging kan bidra til å håndtere dette
 • har innsikt i relevant lovverk som setter rammer for planleggingsvirksomheten 
 • har evne til å inkludere sosial bærekraft i betydningen folkehelseperspektivet i planlegging
 • kan bidra til å vurdere mega-prosjekters betydning i plansammenheng

Innhold

 • Samfunnsplanlegging og forming av samfunnet, lokalt og regionalt
 • Plan- og bygningsloven som det grunnleggende og førende lovverket for samfunnsplanlegging, samt Helseloven og Kommuneloven
 • Bærekraftige samfunnsutvikling, i betydningen miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft som en del av grunnlaget for samfunnsplanlegging, samt hvordan slik planlegging fremmes
 • Sentrum-periferidimensjonen i samfunnsplanlegging
 • Planteori
 • Ulike former for framtidstenkning som inngår i det å planlegge for mulige framtidige situasjoner
 • Konsekvensutredninger
 • Regional og kommunal samfunnsplanlegging, samt nasjonale og overnasjonale problemstillinger knyttet til bærekraft
 • Politisk styring og medvirkning i planprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet baserer seg på samlinger med forelesninger, seminarer, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner. En del av emnet vil baseres på læring knyttet til definerte case av store planprosjekter

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • To godkjente godkjente arbeidskrav. Det framgår av undervisningsplanen for emnet hva slags arbeidskrav dette er.
 • Fremmøte på 67% av emnets underviste timer.

 

Eksamen

Studentene skal skrive en individuell fagoppgave om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det gis en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 Alle.