Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4003/1 Innovasjon i offentlig sektor

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om den politiske og teoretiske konteksten for innovasjon i offentlig sektor
 • har inngående kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser gjennomføres og spres i en offentlig kontekst
 • har inngående om de institusjonelle rammene for innovasjon i offentlig sektor
 • har inngående kunnskap om hvordan en innovasjonsprosess kan settes i gang og styres i samspill med de institusjonelle rammene, samt hvordan den utfordrer de samme rammene

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og iverksette innovasjonsarbeid (prosesser) i praksis i offentlig sektors kontekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk og konstruktivt drøfte innovasjon som fenomen i offentlig sektor
 • har kunnskap om betydningen av samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser og kan delta i samskapingsprosesser

Innhold

 

 • Politisk og teoretisk kontekst for innovasjon i offentlig sektor
  • Innovasjonsimperative
  • Offentlig sektors legitimitet som tjenesteprodusent
  • Instusjonelle rammer
  • Innovasjonspraksis i offenltig sektor innenfor ulike fagtradisjoner: offentlig administrasjon, offentlig politikk, demokratiteori, samfunnsutvikling og teori og kreative prosesser
 • Innovasjonspraksis og spredning av og oversettelse av innovasjon innenfor tradisjoner for offentlig innovasjon
  • tjenesteinnovasjon, teorier for samarbeidsdrevet innovasjon/innovasjon som samskaping
  • samfunnsutvikling og planlegging

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisningen i emnet foregår på MPA-samlingene. 
 • Forelesninger, både i sanntid i klasserommet og i opptak som gjøres tilgjengelige høgskolens elektronsiske læringsplatform
 • Samarbeid om praktisk innovasjonsøvelse
 • Et spesialutviklet brettspill for innovasjon i offentlig sektor

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Refleksjon omkring samarbeidsoppgave, gruppeoppgave, 3-5 sider
 • Teoretisk drøfting knytta til konkret, offentlig innovasjon, individuell oppgave 3-5 sider
 • En innlevering av en individuell skriftlig oppgave. 
 • Obligatorisk frammøte på 67% av emnets underviste timer

Eksamen

10 dagers skriftlig eksamen, individuelt eller i gruppe på inntil 3 personer.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.