Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAR4007/1 Ledelse og organisering av offentlig forvaltning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om prosessuelle aspekter ved organisering av offentlig sektor
 • har kunnskap om ulike forvaltninger og deres spesielle utfordringer for ledere i offentlig administrasjon
 • har inngående kunnskap om perspektiver, teorier og modeller for kriseledelse, herunder prosessuelle og organisatoriske aspekter
 • har kunnskap om sentrale forhold som påvirker organisasjoner i situasjoner preget av høyt tidspress, stor usikkerhet og hvor store verdier står på spill (krisesituasjoner)
 • har kunnskap om ulike rammeverk og framgangsmåter for vurdering av risiko og sikkerhet på organisasjonsnivå- og samfunnsnivå, herunder sikkerhetsstyring og sikkerhetskultur
 • har kunnskap om politisk ledelse
 • har inngående kunnskap om ledelse, praksisbaserte teorier og den operative virkeligheten som mange ledere står i
 • kan orientere seg innenfor nyere organisasjonsvitenskap basert på en prosessuell forståelse av hvordan organisasjoner fungerer 

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og reflektere over prosessuelle aspekter ved organisering av offentlig administrasjon
 • kan anvende organisasjons- og ledelsesteori som grunnlag for styring og ledelse av offentlige virksomheter
 • kan analyser, drøfte og forklare forhold som har betydning for har betydning for risiko og sikkerhet for organisasjoner og for samfunnet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kilder til informasjon og kunnskap om organisering og ledelse, samt anvende disse for argumentere for egne synspunkter på ledelse og organisering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forholde seg til realiteter og reflektere over ledelsesutøvelse, gitt kontekstbestemte muligheter og begrensninger
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor ledelse og organisering i offentlig forvaltning

Innhold

Emnet ledelse og organisering av offentlig forvaltning består følgende hovedtemaer som undersøtter og utfyller hverandre:

Organisering og ledelse av offentlig forvaltning: 

 • Prosessuelle aspekter
 • Ulike organisasjonsformer i offentlig forvaltning
 • Lederutfordringer

Kriseledelse, risiko og sikkerhet

 • riskovurdering, sikkerhetstyring og sikkerhetskultur på organisasjons- og samfunnsnivå
 • forebygging av kriser
 • normalisering/gjennombygging etter kriser

Ledelse i et praksisperspektiv

 • praksisbaserte teorier
 • sentrale utfordringer og problemstillinger innen oprativ ledelse

Politisk lederskap

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og diskusjoner. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med oppgaver og selvstudier. Faste kollokviegrupper anbefales. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen. Mye av innsikten, erfaringen og kunnskapen vil oppstå som følge av de prosessene studentene selv skaper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk frammøte på 67% av emnets underviste timer
 • Innlevering av en skriftlig oppgave. 

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.