Language: NOR | ENG
2020/2021

MPABL4004/1 / MPABR4004/1 Metode og vitenskapsteori 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige forklaringstyper
 • har inngående kunnskap om grunnprinsippene i samfunnsvitenskapelig forskning
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsprosesser bygges opp og hvordan metodiske problem håndteres
 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative forskningsdesign og hvordan de kan kombineres
 • har inngående kunnskap om kvalitative datainnsamlingsmetoder, utvalg, bearbeiding av kvalitative data og analysemetoder
 • har kunnskap om kvantitative datainnsamlingsmetoder og bearbeiding av data, samt inngående kunnskap om utvalgte kvantitative analysemetoder, herunder grafiske framstillinger, tabeller med Kji-kvadrat-test, estimering, konfidensintervall, testing og variansanalyse/regresjon

Ferdigheter
Studenten

 

 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelige metoder innenfor samfunnsvitenskap
 • kan formulere og utvikle vitenskapelige problemstillinger, samt utforme både kvalitative og kvantitative forskningsdesign, samt design for kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder
 • kan drøfte og begrunne valg av forskningsmetode
 • kan gjennomføre datainnsamling, bearbeide og analysere data, samt tolke resultater på det nivå som kreves for å kunne gjennomføre en masteroppgave i en erfaringsbasert master med henholdsvis kvalitativ og kvantitativ tilnærming
 • kan anvende dataprogram for spørreundersøkelser og statistisk analyse, samt dataprogram for kvalitativ analyse
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskap, forskningsresultater og vitenskapelige tekster 

Generell kompetanse

Studenten 

 • er kjent med etablerte forskningsetiske retningslinjer og kan analysere og håndtere forskningsetiske problemer i forbindelse med konkrete forskningsprosjekter
 • kan anvende vitenskapelig kunnskap i praktisk problemløsing

Innhold

 • Vitenskapsteoriens grunnspørsmål - spesielt knyttet til ontologi og epistemologi. Arbeidsprosessene i samfunnsvitenskapelig forskning - herunder forskningsdesign, designkriterier, problemformuleringer og analytiske kategorier
 • Casestudier og komparativ forskning
 • Problemutforming, forskningsdesign, kunnskapsinnhenting (informasjonssøkning), bearbeiding, analyse og tolkning av data
 • Forskningsetikk
 • Kvantitative og kvalitative metoder
 • Dataprogram for spørreundersøkelser og statistisk analyse
 • Dataprogram for kvalititativ analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, seminarer og gruppearbeid på samlingene, samt opplæring og øvelse i bruk av programvare. For øvrig oppfordres studentene til å danne kollokviegrupper for å arbeide med stoffet og oppgaver i mellom samlingene.

Studenter som ikke har forkunnskaper i både kvalitativ og kvantitative metode fra bachelornivå må påregne å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil 3 personer. Dette opplyses nærmere ved emnets oppstart. Obligatorisk frammøte på 67 % av emnets underviste timer.

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen. Eksamen krever bruk av dataprogram for analyse.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?